Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 Προφίλ

 Ιστορικό - Γεγονότα Σταθμοί

 Δραστηριότητες

 Εγκαταστάσεις

 Ανθρώπινο Δυναμικό

 Εταιρική Διακυβέρνηση

 Εσωτερικός Έλεγχος

 Οργανόγραμμα
 Στόχοι και Προοπτικές

 Θυγατρικές - Συνδεδεμένες  Εταιρίες

 Στοιχεία Κλάδου
 Προϊόντα - Πωλήσεις
 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

 Εξυπηρέτηση Μετόχων
 Στοιχεία Μετοχών
 Εταιρικές Ανακοινώσεις
 Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
 Οικονομικές Καταστάσεις
 

Επικοινωνία

 

 Αρχική Σελίδα

 

 

     
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

 

 Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D)

 

 Η Εταιρία σε συνεργασία με Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, μέσω κοινοτικών και κρατικών επιδοτούμενων προγραμμάτων αλλά και με ίδια συμμετοχή, κάνει επενδύσεις στη βελτίωση του εξοπλισμού της καθώς και στην ανάπτυξη των τεχνικών παραγωγής και διαχείρισης του ιχθυοπληθυσμού της. Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης ασχολείται με τα παρακάτω προγράμματα:

 

1. Σε συνεργασία με το Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών του Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Wageningen στην Ολλανδία, η Εταιρεία έχει αναπτύξει ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής για τη μεσογειακή τσιπούρα και λαβράκι, με σκοπό τη βελτίωση του ιχθυοπληθυσμού σε σχέση τόσο με την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης όσο και με τη διατήρηση του σχήματος των ψαριών. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2014 και η πρώτη φάση του ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2017. Από το Μάιο του 2017 και για την επόμενη δεκαετία, ανανεώθηκε το συμβόλαιο συνεργασίας με το ανωτέρω ινστιτούτο.

 

Εικ.1: Τσιπούρες

2. Παράλληλα, η εταιρεία από τον Οκτώβριο του 2016 έως και το Νοέμβριο του 2018 συμμετείχε στο επιδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα DIVERSIFY. Σκοπός του προγράμματος ήταν η διερεύνηση του βιολογικού και κοινωνικο-οικονομικού δυναμικού νέων/αναδυόμενων ειδών ψαριών για την επέκταση της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας. Η Εταιρεία, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), που είναι και ο συντονιστής του προγράμματος, ασχολήθηκε με την αναπαραγωγή του μαγιάτικου (Seriola dumerilli) στην Ενότητα Εργασίας 3, καθώς και με τις νυμφικές εκτροφές στην Ενότητα Εργασίας 15. Το ποσό της επιδότησης που αναλογούσε στην Εταιρεία ανήλθε στις 82.000€ περίπου. Εκτός από τα ερευνητικά πειράματα που διεξήχθησαν στις εγκαταστάσεις της Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες Α.Ε., στελέχη της εταιρείας παρακολούθησαν συνέδρια καθώς και τις ετήσιες συναντήσεις συντονισμού του προγράμματος. (Περισσότερες πληροφορίες: https://www.diversifyfish.eu)

Εικ. 2: Από την ετήσια συνάντηση για την πορεία του προγράμματος, που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη τον Ιανουάριο 2017.

3. Επίσης από το Μάιο του 2017 και μέχρι τον Απρίλιο του 2021, η εταιρεία θα συμμετέχει στο επιδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα MedAID του οποίου συντονιστές είναι από κοινού το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο της Σαραγόσα-Διεθνές Κέντρο Προηγμένων Μεσογειακών Αγρονομικών Μελετών (IAMZ-CIHEAM) και το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων (IRTA). Το πρόγραμμα αυτό έχει σαν στόχο τη βελτίωση των τεχνικών επιδόσεων της Μεσογειακής Ιχθυοκαλλιέργειας. Η εμπλοκή της εταιρείας με το παραπάνω πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε ερευνητικά πειράματα, που θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις της καθώς και τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων σχετικά με τα προϊόντα και τις πωλήσεις των εκτρεφόμενων ειδών της στις Ενότητες Εργασίας 2, 3, 5 και 8 αντίστοιχα. Η συμμετοχή στελεχών της σε συνέδρια και στις ετήσιες συναντήσεις συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης του προγράμματος MedAID είναι απαραίτητη και πολύ εποικοδομητική, εφόσον μέσω των συζητήσεων και των αποτελεσμάτων που ανακοινώνονται, γίνεται διάχυση γνώσεων, τεχνικών και εμπειρίας τόσο από τις εμπλεκόμενες εταιρείες προς τα ερευνητικά κέντρα, όσο και αντιστρόφως. Το ποσό της επιδότησης που αναλογεί στην Εταιρεία ανέρχεται στις 107.000€ περίπου.

Εικ. 3: Από την εναρκτήρια συνάντηση για την πορεία του προγράμματος, που πραγματοποιήθηκε στη Σαραγόσα το Μάιο του 2017.

This project has received funding from the European Union’s  
Horizon 2020 research and innovation programme under  
grant agreement No. 727315

MedAID newsletter 01. October 2017

MedAID newsletter 02, June 2018

ΑΡΘΡΟ Στελεχών ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΑΕ, July 2018

MedAID newsletter 03, November 2018

 

4. Από το Νοέμβριο του 2018 έως και τον Οκτώβριο του 2022, η εταιρεία συμμετέχει στο επιδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα FutureEUAqua του οποίου συντονιστής είναι ένα από τα μεγαλύτερα ινστιτούτα εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της έρευνας για τα τρόφιμα στην Ευρώπη, το ινστιτούτο Nofima. Ο γενικός στόχος του FutureEUAqua είναι να προωθήσει αποτελεσματικά, την αειφόρο ανάπτυξη, των ανθεκτικών στις κλιματικές αλλαγές και  φιλικές προς το περιβάλλον οργανικές και συμβατικές υδατοκαλλιέργειες μεγάλων ειδών ψαριών και οργανισμών χαμηλού τροφικού επιπέδου στην Ευρώπη, για να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά στην αυξανόμενη καταναλωτική ζήτηση σε υψηλής ποιότητας, θρεπτικά και υπεύθυνα παραγόμενα τρόφιμα. Το ποσό της επιδότησης που αναλογεί στην Εταιρεία ανέρχεται στις 65.000€ περίπου.

FuttureEUAqua2018
Εικ. 4: Από την εναρκτήρια συνάντηση για το συντονισμό του προγράμματος, που πραγματοποιήθηκε στη Νορβηγία το Δεκέμβριο του 2018.

 

5. Επίσης τον ίδιο μήνα εγκρίθηκε ένα ακόμη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020), με τίτλο «Πρόληψη δονακίωσης οφειλόμενη στο Vibrio harveyi με καινοτόμα εργαλεία» - με ακρωνύμιο «ROBUST». Η εταιρεία θα συμβάλλει στο έργο παρέχοντας πρωτογενές υλικό (νερό, ψάρια κλπ) καθώς και πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της στην ερευνητική ομάδα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των αυτεμβολίων και βακτηριοφάγων για την πρόληψη δονακίωσης από το βακτήριο Vibrio harveyi. Τα προϊόντα που θα αναπτυχθούν θα δοκιμαστούν εργαστηριακά in vitro στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και in vivo στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Στην τελική φάση του έργου, η εταιρεία θα δοκιμάσει τα προϊόντα σε πραγματικές συνθήκες καλλιέργειας βιομηχανικής κλίμακας. Το ποσό της επιδότησης που αναλογεί στην Εταιρεία ανέρχεται στις 42.000€ περίπου.

 

 

 
 

 

_______________________________________________________________________

ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, ΤΚ 330 52 ΓΑΛΑΞΙΔΙ

Τηλ: 2265 041840, Φαξ:  2265 041197, Email: gmf-sa@gmf-sa.gr