Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 Προφίλ

 Ιστορικό - Γεγονότα Σταθμοί

 Δραστηριότητες

 Εγκαταστάσεις

 Ανθρώπινο Δυναμικό

 Εταιρική Διακυβέρνηση

 Εσωτερικός Έλεγχος

 Οργανόγραμμα
 Στόχοι και Προοπτικές

 Θυγατρικές - Συνδεδεμένες  Εταιρίες

 Στοιχεία Κλάδου
 Προϊόντα - Πωλήσεις
 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

 Εξυπηρέτηση Μετόχων
 Στοιχεία Μετοχών
 Εταιρικές Ανακοινώσεις
 Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
 Οικονομικές Καταστάσεις
 

Επικοινωνία

 

 Αρχική Σελίδα

 

 

     
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

 

 Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D)

 

 Η Εταιρία σε συνεργασία με Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, μέσω κοινοτικών και κρατικών επιδοτούμενων προγραμμάτων αλλά και με ίδια συμμετοχή, κάνει επενδύσεις στη βελτίωση του εξοπλισμού της καθώς και στην ανάπτυξη των τεχνικών παραγωγής και διαχείρισης του ιχθυοπληθυσμού της. Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης ασχολείται με τα παρακάτω προγράμματα:

 

1. Σε συνεργασία με το Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών του Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Wageningen στην Ολλανδία, η Εταιρεία έχει αναπτύξει ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής για τη μεσογειακή τσιπούρα και λαβράκι, με σκοπό τη βελτίωση του ιχθυοπληθυσμού σε σχέση τόσο με την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης όσο και με τη διατήρηση του σχήματος των ψαριών. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2014 και η πρώτη φάση του ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2017. Από το Μάιο του 2017 και για την επόμενη δεκαετία, ανανεώθηκε το συμβόλαιο συνεργασίας με το ανωτέρω ινστιτούτο.

 

Εικ.1: Τσιπούρες

2. Παράλληλα, η εταιρεία από τον Οκτώβριο του 2016 έως και το Δεκέμβριο του 2018 συμμετέχει στο επιδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα DIVERSIFY. Σκοπός του προγράμματος είναι η διερεύνηση του βιολογικού και κοινωνικο-οικονομικού δυναμικού νέων/αναδυόμενων ειδών ψαριών για την επέκταση της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας. Η Εταιρεία, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), που είναι και ο συντονιστής του προγράμματος, ασχολείται με την αναπαραγωγή του μαγιάτικου (Seriola dumerilli) στην Ενότητα Εργασίας 3, καθώς και με τις νυμφικές εκτροφές στην Ενότητα Εργασίας 15. Το ποσό της επιδότησης που αναλογεί στην Εταιρεία ανέρχεται στις 82.000€ περίπου. Εκτός από τα ερευνητικά πειράματα που θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις της Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες Α.Ε., στελέχη της εταιρείας θα παρακολουθούν συνέδρια καθώς και της ετήσιες συναντήσεις συντονισμού του προγράμματος.

  Εικ. 2: Από την ετήσια συνάντηση για την πορεία του προγράμματος, που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη τον Ιανουάριο 2017.

3. Επίσης από το Μάιο του 2017 και μέχρι τον Απρίλιο του 2021, η εταιρεία θα συμμετέχει στο επιδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα MedAID του οποίου συντονιστές είναι από κοινού το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο της Σαραγόσα-Διεθνές Κέντρο Προηγμένων Μεσογειακών Αγρονομικών Μελετών (IAMZ-CIHEAM) και το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων (IRTA). Το πρόγραμμα αυτό έχει σαν στόχο τη βελτίωση των τεχνικών επιδόσεων της Μεσογειακής Ιχθυοκαλλιέργειας. Η εμπλοκή της εταιρείας με το παραπάνω πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε ερευνητικά πειράματα, που θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις της καθώς και τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων σχετικά με τα προϊόντα και τις πωλήσεις των εκτρεφόμενων ειδών της στις Ενότητες Εργασίας 2, 3, 5 και 8 αντίστοιχα. Η συμμετοχή στελεχών της σε συνέδρια και στις ετήσιες συναντήσεις συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης του προγράμματος MedAID είναι απαραίτητη και πολύ εποικοδομητική, εφόσον μέσω των συζητήσεων και των αποτελεσμάτων που ανακοινώνονται, γίνεται διάχυση γνώσεων, τεχνικών και εμπειρίας τόσο από τις εμπλεκόμενες εταιρείες προς τα ερευνητικά κέντρα, όσο και αντιστρόφως. Το ποσό της επιδότησης που αναλογεί στην Εταιρεία ανέρχεται στις 107.000€ περίπου.

Εικ. 3: Από την εναρκτήρια συνάντηση για την πορεία του προγράμματος, που πραγματοποιήθηκε στη Σαραγόσα το Μάιο του 2017.

MedAID newsletter 01. October 2017

 

4. Μέχρι το τέλος του 2017 θα έχει πιθανόν εγκριθεί ένα νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα με τίτλο “DECIDE”, στο οποίο θα συμμετέχει η εταιρεία και το οποίο θα ασχοληθεί με τη μέτρηση, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση των οικολογικά εντατικοποιημένων Ευρωπαϊκών συστημάτων υδατοκαλλιέργειας. Στόχος του θα είναι να επιτρέψει την αειφόρο ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, ξεπερνώντας  ορισμένους φραγμούς μέσω της ανάπτυξης μιας ισχυρής βάσης για τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της βιομηχανίας και των κυβερνήσεων. Το DECIDE θα αναπτύξει νέα προϊόντα για τροφές, την προστασία της υγείας των ψαριών και τη βιώσιμη ιχθυοκαλλιέργεια, ανοίγοντας έτσι νέες αγορές υψηλής εξειδίκευσης, μειώνοντας την εξάρτηση από τις εισαγωγές, αυξάνοντας την οικολογική αποδοτικότητα και αυξάνοντας την κοινωνική αποδοχή. Επιπλέον, το DECIDE θα αναπτύξει ένα νέο λογιστικό πλαίσιο πόρων (RAF) για τις ιχθυοκαλλιέργειες που θα ενσωματώνει δεδομένα από τη λογιστική και την παρακολούθηση των οικονομικών, και αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο διαχείρισης για την αύξηση του κόστους και της αποδοτικότητας των πόρων.

 

 

 
 

 

_______________________________________________________________________

ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, ΤΚ 330 52 ΓΑΛΑΞΙΔΙ

Τηλ: 2265 041840, Φαξ:  2265 041197, Email: gmf-sa@gmf-sa.gr