Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 Προφίλ

 Ιστορικό - Γεγονότα Σταθμοί

 Δραστηριότητες

 Εγκαταστάσεις

 Ανθρώπινο Δυναμικό

 Εταιρική Διακυβέρνηση

 Εσωτερικός Έλεγχος

 Οργανόγραμμα
 Στόχοι και Προοπτικές

 Θυγατρικές - Συνδεδεμένες  Εταιρίες

 Στοιχεία Κλάδου
 Προϊόντα - Πωλήσεις
 R & D

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

 Εξυπηρέτηση Μετόχων
 Στοιχεία Μετοχών
 Εταιρικές Ανακοινώσεις
 Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
 Οικονομικές Καταστάσεις
 

Επικοινωνία

 

 Αρχική Σελίδα

 

 

     
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

 

 Οικονομικές Καταστάσεις - Λογιστικές Καταστάσεις

 

 Οι Οικονομικές - Λογιστικές Καταστάσεις που δημοσίευσε η Εταιρία, κατά τις διαταγές της κείμενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας καθώς και των σχετικών χρηματιστηριακών κανονιστικών αποφάσεων, είναι οι κάτωθι:

 

 

Οικονομικές Καταστάσεις (Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Π.)

...

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσεως 2018, βάσει του άρθρου 135 του κ.ν.2190/1920 (Μητρικά)

Ετήσια Έκθεση Δ.Σ. & Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2018, βάσει ΔΛΠ (Μητρικές)

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσεως 2017, βάσει του άρθρου 135 του κ.ν.2190/1920 (Ενοποιημένα & Μητρικά)

Ετήσια Έκθεση Δ.Σ. & Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2017, βάσει ΔΛΠ (Ενοποιημένα & Μητρικά)

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της 30.06.2017, άρθρο 5 του ν.3556/2007 (Ενοποιημένη & Μητρική)

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσεως 2016, βάσει άρθρου 135 του ν.2190/1920 (Ενοποιημένα και Μητρικά)

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2016, βάσει άρθρου 4 του ν.3556/2007 (Ενοποιημένη & Μητρική)

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της 30.06.2016, άρθρο 5 του ν.3556/2007 (Μητρική)

 

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσεως 2015, βάσει του άρθρου 135 του ν.2190/1920 (Μητρικά)

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2015, βάσει του άρθρου 4 του ν.3556/2007 (Μητρικά)

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1.1 30.09.2015 (Ενοποιημένα & Μητρικά)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1.1 - 30.09.2015 (Ενοποιημένες & Μητρικές)

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1.1 -30.06.2015 (Ενοποιημένα & Μητρικά)

Οικονομική Έκθεση περιόδου 1.1 - 30.06.2015, άρθρο 5 του ν.3556/2007 (Ενοποιημένη & Μητρική)

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1.1 - 31.3.2015 (Ενοποιημένα & Μητρικά)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1.1 - 31.3.2015 (Ενοποιημένες & Μητρικές)

 

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2014

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσεως 2014, βάσει του άρθρου 135 του ν.2190/1920 (Ενοποιημένα & Μητρικά)

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014, βάσει του άρθρου 4 του ν.3556/2007 (Ενοποιημένη & Μητρική)

ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσεως 2013, βάσει του άρθρου 135 του κ.ν.2190/1920

ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και επεξηγηματικές Σημειώσεις Χρήσεως 2014, βάσει ΔΛΠ/ΔΠΧΠ

ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: Έκθεση Διαχείρισης Δ.Σ. Χρήσεως 2014

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1.1 - 30.09.2014 (Ενοποιημένα & Μητρικά)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1.1 - 30.09.2014 (Ενοποιημένες & Μητρικές)

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1.1 - 30.06.2014 (Ενοποιημένα &Μητρικά)

Οικονομική Έκθεση περιόδου 1.1 - 30.06.2014, άρθρο 5 του ν.3556/2007 (Ενοποιημένη & Μητρική)

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1.1 - 31.03.2014 (Ενοποιημένα & Μητρικά)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1.1 - 31.03.2014 (Ενοποιημένες & Μητρικές)

 

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσεως 2013, βάσει του άρθρου 135 του ν.2190/1920 (Ενοποιημένα & Μητρικά)

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013, βάσει του άρθρου 4 του ν.3556/2007 (Ενοποιημένη & Μητρική)

ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσεως 2013, βάσει του άρθρου 135 του κ.ν.2190/1920

ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Επεξηγηματικές Σημειώσεις Χρήσεως 2013, βάσει ΔΛΠ/ΔΠΧΠ

ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: Έκθεση Διαχείρισης Δ.Σ. Χρήσεως 2013

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1.1 30.09.2013 (Ενοποιημένα & Μητρικά)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1.1 - 30.09.2013 (Ενοποιημένες & Μητρικές)

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1.1 - 30.06.2013 (Ενοποιημένα & Μητρικά)

Οικονομική Έκθεση περιόδου 1.1 - 30.06.2013, άρθρο 5 του ν.3556/2007 (Ενοποιημένη & Μητρική)

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1.1 - 31.03.2013 (Ενοποιημένα & Μητρικά)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1.1 - 31.03.2013 (Ενοποιημένη & Μητρική)

 

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσεως 2012, βάσει του άρθρου 135 του ν.2190/1920 (Ενοποιημένα & Μητρικά)

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2012, βάσει του άρθρου 4 του ν.3556/2007 (Ενοποιημένη & Μητρική)

ΚΙΡΦΙΣ A.E. - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσεως 2012, βάσει του άρθρου 135 του ν.2190/1920

ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Επεξηγηματικές Σημειώσεις Χρήσεως 2012, βάσει ΔΛΠ/ΔΠΧΠ

ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: Έκθεση Διαχείρισης Δ.Σ. Χρήσεως 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1.1 - 30.09.2012 (Ενοποιημένα & Μητρικά)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1.1 - 30.09.2012 (Ενοποιημένες & Μητρικές)

 

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1.1 - 30.06.2012 (Ενοποιημένα & Μητρικά)

Οικονομική Έκθεση περιόδου 1.1 - 30.06.2012, άρθρο 5 του ν.3556/2007 (Ενοποιημένη & Μητρική)

 

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1.1 - 31.03.2012 (Ενοποιημένα & Μητρικά)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1.1 -31.03.2012 (Ενοποιημένες & Μητρικές)

 

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2011

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσεως 2011, βάσει του άρθρου 135 του ν.2190/1920 (Ενοποιημένα &Μητρικά)

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2011, βάσει του άρθρου 4 του ν.3556/2007 (Ενοποιημένη & Μητρική)

ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσεως 2011, βάσει του άρθρου 135 του ν.2190/1920

ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Επεξηγηματικές Σημειώσεις Χρήσεως 2011, βάσει ΔΛΠ/ΔΠΧΠ

ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: Έκθεση Διαχείρισης Δ.Σ. Χρήσεως 2011

 

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1.1 - 30.09.2011 (Ενοποιημένα & Μητρικά)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1.1 - 30.09.2011 (Ενοποιημένες & Μητρικές)

 

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1.1 - 30.06.2011 (Ενοποιημένα & Μητρικά)

Οικονομική Έκθεση περιόδου 1.1 - 30.06.2011, άρθρο 5 του ν.3556/2007 (Ενοποιημένη & Μητρική)

 

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1.1 - 31.03.2011 (Ενοποιημένα & Μητρικά)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1.1 - 31.03.2011 (Ενοποιημένες & Μητρικές)

 

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2010

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσεως 2010, βάσει του άρθρου 135 του ν.2190/1920 (Ενοποιημένα & Μητρικά)

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2010, βάσει του άρθρου 4 του ν.3556/2007 (Ενοποιημένη & Μητρική)

ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσεως 2010, βάσει του άρθρου 135

   του ν.2190/1920

ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Επεξηγηματικές Σημειώσεις

  Χρήσεως 2010, βάσει ΔΛΠ/ΔΠΧΠ

ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: Έκθεση Διαχείρισης Δ.Σ. Χρήσεως 2010

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ: Οικονομικές Καταστάσεις 5.10.2010 - 31.12.2010,

   βάσει ΔΛΠ/ΔΠΧΠ

 

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1.1 - 30.09.2010 (Ενοποιημένα & Μητρικά)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1.1 - 30.09.2010, (Ενοποιημένες &Μητρικές)

 

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01 - 30.06.2010 (Ενοποιημένα & Μητρικά)

Οικονομική Έκθεση περιόδου 01.01 - 30.06.2010, άρθρο 5 του ν.3556/2007 (Ενοποιημένη & Μητρική)

 

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1.1 - 31.03.2010 (Ενοποιημένα & Μητρικά)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1.1 - 31.03.2010 (Ενοποιημένες & Μητρικές)

 

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2009

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσεως 2009, βάσει του άρθρου 135 του ν.2190/1920 (Ενοποιημένα & Μητρικά)

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2009, βάσει του άρθρου 4 του ν.3556/2007 (Ενοποιημένη & Μητρική)

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσεως 2009 θυγατρικής εταιρίας, βάσει του άρθρου 135 του ν.2190/1920

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Επεξηγηματικές Σημειώσεις Θυγατρικής εταιρίας χρήσεως 2009

Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου Θυγατρικής εταιρίας

 

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01 - 30.09.2009 (Ενοποιημένα & Μητρικά)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.01 - 30.09.2009 (Ενοποιημένες & Μητρικές)

 

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01 - 30.06.2009 (Ενοποιημένα & Μητρικά)

Οικονομική Έκθεση περιόδου 01.01 - 30.06.2009, άρθρο5 του ν.3556/2007 (Ενοποιημένη & Μητρική)

 

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01 - 31.03.2009 (Ενοποιημένες & Μητρικές)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.01 - 31.03.2009 (Ενοποιημένες & Μητρικές)

 

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2008

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσεως 2008, βάσει του άρθρου 135 του ν.2190/1920 (Ενοποιημένα & Μητρικά)

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2008, βάσει του άρθρου 4 του ν.3556/2007 (Ενοποιημένη & Μητρική)

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσεως 2008 Θυγατρικής εταιρίας, βάσει του άρθρου 135 του ν.2190/1920

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Επεξηγηματικές Σημειώσεις Θυγατρικής εταιρίας χρήσεως 2008

Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου Θυγατρικής εταιρίας

 

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01 - 30.09.2008 (Ενοποιημένα & Μητρικά)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.01 - 30.09.2008 (Ενοποιημένες & Μητρικές)

 

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01 - 30.06.2008 (Ενοποιημένα & Μητρικά)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Οικονομική Έκθεση περιόδου 01.01 - 30.06.2008 (Ενοποιημένη & Μητρική)

Οικονομική Έκθεση περιόδου 01.01 - 30.06.2008, άρθρο 5 του ν.3556/2007 (Ενοποιημένη & Μητρική)

 

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01 - 31.03.2008 (Ενοποιημένες & Μητρικές)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.01 - 31.03.2008 (Ενοποιημένες & Μητρικές)

 

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2007

Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου θυγατρικής εταιρίας

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες θυγατρικής εταιρίας χρήσης 2007, (βάσει του Ν.2190/1920, άρθρο 135, κατά τα ΔΛΠ)

Οικονομικές Καταστάσεις και Επεξηγηματικές σημειώσεις - Προσάρτημα θυγατρικής εταιρίας χρήσης 2007, (βάσει ΔΛΠ/ΔΠΧΠ)

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 01.01.2007 έως 31.12.2007, (βάσει του Ν.2190/1920, άρθρο 135, κατά τα ΔΛΠ)

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Επεξηγηματικές σημειώσεις - Προσάρτημα χρήσης 01.01 - 31.12.2007, (βάσει ΔΛΠ/ΔΠΧΠ)

Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή εταιρικής χρήσης 01.01 - 31.12.2007

Ενοποιημένη Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των πεπραγμένων της χρήσης 2007

 

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01 - 30.09.2007 (Ενοποιημένες & Μητρικές)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.01 - 30.09.2007 (Ενοποιημένες & Μητρικές)

 

Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (Ενοποιημένες 30.06.2007)

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01 - 30.06.2007 (Ενοποιημένες & Μητρικές)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.01 - 30.06.2007 (Ενοποιημένες & Μητρικές)

 

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01 - 31.03.2007 (Ενοποιημένες & Μητρικές)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.01 - 31.03.2007 (Ενοποιημένες & Μητρικές)

 

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2006

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 01.01.2006 έως 31.12.2006, (βάσει του Ν.2190/1920, άρθρο 135, κατά τα ΔΛΠ)

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Επεξηγηματικές σημειώσεις - Προσάρτημα χρήσης 01.01 - 31.12.2006, (βάσει ΔΛΠ/ΔΠΧΠ)

Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή εταιρικής χρήσης 01.01 - 31.12.2006

Ενοποιημένη Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των πεπραγμένων της χρήσης 2006

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες θυγατρικής εταιρίας, υπερδωδεκάμηνη χρήση από 19.08.2005 έως 31.12.2006, (βάσει του Ν.2190/1920, άρθρο 135, κατά τα ΔΛΠ)

Οικονομικές Καταστάσεις και Επεξηγηματικές σημειώσεις - Προσάρτημα θυγατρικής εταιρίας, υπερδωδεκάμηνης χρήσης από 19.08.2005 έως 31.12.2006, (βάσει ΔΛΠ/ΔΠΧΠ)

Οικονομικές Καταστάσεις και Επεξηγηματικές σημειώσεις - Προσάρτημα θυγατρικής εταιρίας, δωδεκάμηνης περιόδου από 01.01.2006 έως 31.12.2006, (βάσει ΔΛΠ/ΔΠΧΠ)

 

Γνωστοποίηση σχετικά με τα αναρτημένα ενοποιημένα "Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου" για το Α' Τρίμηνο, Α' Εξάμηνο και Εννιάμηνο 2006

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01 - 30.09.2006 (Ενοποιημένες & Μητρικές)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.01 - 30.09.2006 (Ενοποιημένες & Μητρικές)

Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (Ενοποιημένες 30.06.2006)

Στοιχεία και Πληροφορίες Ομίλου περιόδου 01.01 - 30.06.2006

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου περιόδου 01.01 -30.06.2006

Στοιχεία και Πληροφορίες Ομίλου περιόδου 01.01 - 31.03.2006

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου περιόδου 01.01 -31.03.2006

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01 - 30.06.2006

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.01 - 30.06.2006

Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (30.06.2006)

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01.01 - 31.03.2006

Προσάρτημα Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων περιόδου 01.01 - 31.03.2006

 

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2005

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης 01.01 - 31.12.2005, (βάσει του Ν.2190/1920, άρθρο 135, κατά τα ΔΛΠ)

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Επεξηγηματικές σημειώσεις - Προσάρτημα χρήσης 01.01 - 31.12.2005, (βάσει ΔΛΠ/ΔΠΧΠ)

Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή εταιρικής χρήσης 01.01 - 31.12.2005

Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των πεπραγμένων της χρήσης 2005

 

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01.01 - 30.09.2005

Προσάρτημα Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων περιόδου 01.01 - 30.09.2005

 

Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (30.06.2005)

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01.01 - 30.06.2005

Προσάρτημα Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων περιόδου 01.01 - 30.06.2005

 

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01.01 - 31.03.2005

Προσάρτημα Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων περιόδου 01.01 - 31.03.2005

 

.........................................................................................

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ Α.Μ.Κ. ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

2002 - 2003

Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων της 31/03/2002

Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων της 30/06/2002

Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων της 30/09/2002

Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων της 31/12/2002

Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων της 31/03/2003

Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων της 30/06/2003 (Ολοκλήρωση)

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2002 - 2004

Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση της 31/03/2002

Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση της 30/06/2002

Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση της 30/09/2002

Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση της 31/03/2003

Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση της 30/06/2003

Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση της 30/09/2003

Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση της 31/03/2004

Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση της 30/06/2004

Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση της 30/09/2004

 

ΕΤΗΣΙΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

1999 - 2004

Ετήσιος Ισολογισμός της 31/12/2004

Ετήσιος Ισολογισμός της 31/12/2003

Ετήσιος Ισολογισμός της 31/12/2002

Ετήσιος Ισολογισμός της 31/12/2001

Ετήσιος Ισολογισμός της 31/12/2000

Ετήσιος Ισολογισμός της 31/12/1999

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

1999 - 2004

Προσάρτημα Ισολογισμού 31/12/1999

Προσάρτημα Ισολογισμού 31/12/2000

Προσάρτημα Ισολογισμού 31/12/2001

Προσάρτημα Ισολογισμού 31/12/2002

Προσάρτημα Ισολογισμού 31/12/2003

Προσάρτημα Ισολογισμού 31/12/2004

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

2001 - 2004

Κατάσταση Ταμειακών Ροών Χρήσης 2001

Κατάσταση Ταμειακών Ροών Χρήσης 2002

Κατάσταση Ταμειακών Ροών Χρήσης 2003

Κατάσταση Ταμειακών Ροών 01/01/2004  - 30/06/2004

Κατάσταση Ταμειακών Ροών 01/01/2004  - 30/09/2004

Κατάσταση Ταμειακών Ροών 01/01/2004  - 31/12/2004

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έκθεση Δ.Σ. προς την Τ.Γ.Σ. της 07/06/2004

Έκθεση Δ.Σ. προς την Τ.Γ.Σ. της 13/06/2005

 

 
 

 

______________________________________________________________________

ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, ΤΚ 330 52 ΓΑΛΑΞΙΔΙ

Τηλ: 2265 041840, Φαξ:  2265 041197, Email: gmf-sa@gmf-sa.gr