Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 Προφίλ

 Ιστορικό - Γεγονότα Σταθμοί

 Δραστηριότητες

 Εγκαταστάσεις

 Ανθρώπινο Δυναμικό

 Εταιρική Διακυβέρνηση

 Εσωτερικός Έλεγχος

 Οργανόγραμμα
 Στόχοι και Προοπτικές

 Θυγατρικές - Συνδεδεμένες  Εταιρίες

 Στοιχεία Κλάδου
 Προϊόντα - Πωλήσεις
 R & D

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

 Εξυπηρέτηση Μετόχων
 Στοιχεία Μετοχών
 Εταιρικές Ανακοινώσεις
 Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
 Οικονομικές Καταστάσεις
 

Επικοινωνία

 

 Αρχική Σελίδα

 

 

     
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

[ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ]

 Εταιρικές Ανακοινώσεις & Γνωστοποιήσεις

 

 Η Εταιρία διαθέτει Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, η οποία εκτός των υποχρεώσεων που αναφέρονται στην ενότητα "Εξυπηρέτηση Μετόχων", της έχει ανατεθεί από τη Διοίκηση της Εταιρίας η αρμοδιότητα συμμόρφωσης της Εταιρίας με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις κανονιστικές αποφάσεις. Η Υπηρεσία επίσης είναι αρμόδια για την επικοινωνία της Εταιρίας με τις αρμόδιες αρχές συμπεριλαμβανομένης της υποβολής όλων των δημοσιευμένων εταιρικών εκδόσεων όπως ενδεικτικά Ενημερωτικό Δελτίο, Ετήσια Δελτία, Οικονομικές Καταστάσεις, Εκθέσεις Διοικητικού Συμβουλίου ή Ελεγκτών, Οικονομικές Εκθέσεις  κ.λ.π.

 Η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, τέλος, είναι αρμόδια για την επικοινωνία και την υποβολή των παραπάνω εταιρικών στοιχείων στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και σε κάθε άλλο αρμόδιο φορέα.

 

 Η Εταιρία μέσω της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων γνωστοποίησε στις εποπτεύουσες αρχές (Ε.Κ. & Χ.Α.) και στο επενδυτικό κοινό τις παρακάτω ανακοινώσεις:

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 27/06/2002
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 31/12/2002
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΝΕΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 26/06/2003
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26/06/2003
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ Α.Μ.Κ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΩΡΕΑΝ 9.384.240 Κ.Ο. ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ Χ.Α
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 07/06/2004
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 16ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 07/06/2004
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τ.Γ.Σ., ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τ.Γ.Σ.,ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 2005
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 13/06/2005
ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ (Δ.Σ). ΠΕΡΙ ΑΠΟΚΤΗΘΕΝΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 17η΅ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗς 13/06/2005 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 051117
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 29/06/2006
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 18ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29/06/2006
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α' Τριμήνου & Α' Εξαμήνου 2006
ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22/12/2006
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22/12/2006
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α.Μ.Κ. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ 19.01.2007
ΔΙΑΨΕΥΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31.01.2007
ΔΙΑΨΕΥΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 03.02.2007
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 26/06/2007
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 19ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26.06.2007
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ 26.06.2007
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ Ν.3556/2007
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007
ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 27.06.2008
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 20ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 27.06.2008
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ της 30.06.2008
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ, 24.10.2008
ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 16.04.2009
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 16.04.2009
ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 24.06.2009
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 24.06.2009
ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ 22ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 30.06.2010
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 22ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30.06.2010
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΚΑΤΑ 100%, ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
23η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30.06.2011
   ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ 23ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (πλήρης κείμενο αρθ.27 του κ.ν.2190/1920)
   ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ Τ.Γ.Σ. ΤΗΣ 30.06.2011
   ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Γ.Σ. ΤΗΣ 30.06.2011
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 23ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30.06.2011
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2012
24η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29.06.2012
   ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (πλήρης κείμενο αρθρ.27 του κ.ν.2190/1920)
   ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ Τ.Γ.Σ. ΤΗΣ 29.06.2012
   ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Γ.Σ. ΤΗΣ 29.06.2012
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29.06.2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗΣ Δ.Σ. ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ 29.06.2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΡAΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
25η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 27.06.2013
   ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ 25ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (πλήρης κείμενο άρθρο 27 του κ.ν.2190/1920)
   ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ Τ.Γ.Σ. ΤΗΣ 27.06.2013
   ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Γ.Σ. ΤΗΣ 27.06.2013
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 25ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 27.06.2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TAKTIKOY ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014
 • 26η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 27.06.2014
 ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ 26ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (πλήρης κείμενο άρθρο 27 του κ.ν.2190/1920)
  ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ Τ.Γ.Σ. ΤΗΣ 27.06.2014
  ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Γ.Σ. ΤΗΣ 27.06.2014 
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 26ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 27.06.2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟY ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2015
27η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30.6.2015
  ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ 27ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (πλήρης κείμενο, άρθρο 27 του κ.ν.2190/1920)
  ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ Τ.Γ.Σ. ΤΗΣ 30.6.2015
  ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Γ.Σ. ΤΗΣ 30.6.2015
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 27ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30.6.2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ (Έναρξη διαδ. συγχώνευσης ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ)
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ OE ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ (Έγκριση συγχώνευσης ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
28η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28.6.2016
  ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ 28ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (πλήρης κείμενο, άρθρο 27 του κ.ν.2190/1920)
  ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΕΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ Τ.Γ.Σ. ΤΗΣ 28.6.2016
   ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Γ.Σ. ΤΗΣ 28.6.2016
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 28ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28.6.2016 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΕΓΧΑΡΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 29.6.2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
29η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 27.6.2017
 ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ 29ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (πλήρης κείμενο, άρθρο 27 του κ.ν.2190/1920)
 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ Τ.Γ.Σ. ΤΗΣ 27.6.2017
 ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Γ.Σ. ΤΗΣ 27.6.2017 
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 29ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 27.6.2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ 28.6.2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝAΡΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"
ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, σύμφωνα με το άρθ.15 του Ν.3461/2006, σχετικά με την προαιρετική Δημόσια Πρόταση της "ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" για την απόκτηση του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρίας
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ Δ.Σ. σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς τους μετόχους της εταιρείας για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (SQUEEZE-OUT)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 23.10.17
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ Ο.Ε. ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30ης ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 31.5.2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ (ΣΣΣ) ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΣΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ Ο.Ε. ΑΞΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Ν.2190/1920, Αρθ.54 N.4172/2013)
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 9.11.2018
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 2.9.2019

 

 
 

 

_______________________________________________________________________

ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, ΤΚ 330 52 ΓΑΛΑΞΙΔΙ

Τηλ: 2265 041840, Φαξ:  2265 041197, Email: gmf-sa@gmf-sa.gr