Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 Προφίλ

 Ιστορικό - Γεγονότα Σταθμοί

 Δραστηριότητες

 Εγκαταστάσεις

 Ανθρώπινο Δυναμικό

 Εταιρική Διακυβέρνηση

 Εσωτερικός Έλεγχος

 Οργανόγραμμα
 Στόχοι και Προοπτικές

 Θυγατρικές - Συνδεδεμένες  Εταιρίες

 Στοιχεία Κλάδου
 Προϊόντα - Πωλήσεις
 R & D

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

 Εξυπηρέτηση Μετόχων
 Στοιχεία Μετοχών
 Εταιρικές Ανακοινώσεις
 Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
 Οικονομικές Καταστάσεις
 

Επικοινωνία

 

 Αρχική Σελίδα

 

 

     
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

 

 Στοιχεία Μετοχών


 Οι μετοχές της Εταιρίας ανέρχονται σε Δεκατέσσερα εκατομμύρια Εβδομήντα Έξι χιλιάδες Τριακόσιες Εξήντα (14.076.360) Κοινές Ονομαστικές και κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου σε Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

 Ως εισηγμένες στο Χ.Α., σ
ύμφωνα με το μοντέλο κλαδικής κατάταξης Industry Classification Benchmark (ICB) είχαν καταταχθεί στον Υπό Κλάδο ICB "Γεωργία & Αλιεία" με κωδικό 3573 και στον Υπέρ Κλάδο ICB "Τρόφιμα & Ποτά" με κωδικό 3500. Η εφαρμογή του μοντέλου κλαδικής κατάταξης ICB των εισηγμένων εταιριών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε στις 2 Ιανουαρίου 2005 σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. της 24.11.2005.
 Οι μετοχές της Εταιρίας είχαν εισαχθεί στις 20 Μαρτίου 2002 στην «Παράλληλη Αγορά» του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στη συνέχεια στην "Κύρια Αγορά" του Χ.Α. με τον κωδικό ΟΑΣΗΣ «ΓΑΛΑΞ» και
ISIN GRS442003000. Από την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017 οι μετοχές της Εταιρίας μεταφέρθηκαν στην "Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς", αφού η διασπορά των μετοχών της εταιρίας διαμορφώθηκε σε ποσοστό μικρότερο του 10% λόγω της απόκτησης μετοχών, ποσοστού άνω του 90%, από την εταιρία "ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και των Συντονισμένων Προσώπων με αυτήν στο πλαίσιο Δημόσιας Πρότασης. Το σχετικό πληροφοριακό δελτίο της προαιρετικής δημόσιας πρότασης εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 3.7.2017.
 Λόγω της διαδικασίας Άσκησης Δικαιώματος Εξαγοράς (Squeeze-out) μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.3461/2006, η μετοχή της Εταιρίας από τις 3 Οκτωβρίου 2017 παύει να διαπραγματεύεται στο Χ.Α.
  Η μετοχή της Εταιρίας δεν αποτέλεσε υποκειμενική αξία παραγώγου το οποίο αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Εταιρία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.
 Επίσης, η μετοχή της Εταιρίας μέχρι και τις 6 Ιουλίου 2017 συμπεριλαμβανόταν στο δείκτη του Χ.Α.: FTSE/XA Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών (FTSEMSFW) του οποίου ο υπολογισμός ξεκίνησε την 29.10.2012, καθώς επίσης και στους δείκτες του Χ.Α.: FTSE/XA Διεθνούς Δραστηριοποίησης (FTSEGT) και FTSE/XA Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus (FTSEGTI) των οποίων ο υπολογισμός ξεκίνησε την 3.12.2012. Μετά την μεταφορά των μετοχών της Εταιρίας στην "Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς", σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., διαγράφτηκαν από τους δείκτες αυτούς.  

 Σύμβολο ΟΑΣΗΣ (ΧΑ): ΓΑΛΑΞ /  Σύμβολο Reuters: GLXr.AT / Σύμβολο Bloomberg: GMF:GA

 

 

 

ΓΑΛΑΞΙΔΙ Θαλάσσιες Καλλιέργειες Α.Ε. (ΚΟ) [ΓΑΛΑΞ] - G.M.F.

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 13946456000 (Α.Μ.Α.Ε.: 15925/06/Β/87/12)

Κλείσιμο της 2 Οκτωβρίου 2017 

Κλείσιμο

Δ (%)

Δ (Ευρώ)

Συν. Όγκος

Συν. Αξία

0,70

0,00

0,00

5.770

4.039,00

Υψηλότερη  Τιμή (ημέρας)

Χαμηλότερη  Τιμή (ημέρας)

Προηγ. Κλείσιμο

Αρ. Πράξεων

Αρ. Μετοχών

0,70(€)

0,70 (€)

0,70 (€)

16

14.076.360

 

 Ακολούθως παρουσιάζεται σύγκριση μεταξύ του Γενικού Δείκτη του ΧΑ και του Δείκτη FTSE/XA Τρόφιμα - Ποτά.

 

 

 
 

 

_______________________________________________________________________

ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, ΤΚ 330 52 ΓΑΛΑΞΙΔΙ

Τηλ: 2265 041840, Φαξ:  2265 041197, Email: gmf-sa@gmf-sa.gr