Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 Προφίλ

 Ιστορικό - Γεγονότα Σταθμοί

 Δραστηριότητες

 Εγκαταστάσεις

 Ανθρώπινο Δυναμικό

 Εταιρική Διακυβέρνηση

 Εσωτερικός Έλεγχος

 Οργανόγραμμα
 Στόχοι και Προοπτικές

 Θυγατρικές - Συνδεδεμένες  Εταιρίες

 Στοιχεία Κλάδου
 Προϊόντα - Πωλήσεις
 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

 Εξυπηρέτηση Μετόχων
 Στοιχεία Μετοχών
 Εταιρικές Ανακοινώσεις
 Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
 Οικονομικές Καταστάσεις
 

Επικοινωνία

 

 Αρχική Σελίδα

 

 

     
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

 

 Στοιχεία Μετοχών

 

 Οι μετοχές της Εταιρίας δέκα τέσσερα εκατομμύρια εβδομήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες εξήντα (14.076.360) Κοινές Ονομαστικές είναι αϋλες, είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου σε Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

 Εισήχθησαν στις 20 Μαρτίου 2002 στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σήμερα, είναι εισηγμένες στην "ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ" του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. με τον κωδικό ΟΑΣΗΣ «ΓΑΛΑΞ» και ISIN GRS442003000.

 

 Οι μετοχές της Εταιρίας σύμφωνα με το μοντέλο κλαδικής κατάταξης Industry Classification Benchmark (ICB) έχουν καταταχθεί στον Υπό Κλάδο ICB "Γεωργία & Αλιεία" με κωδικό 3573 και στον Υπέρ Κλάδο ICB "Τρόφιμα & Ποτά" με κωδικό 3500. Η εφαρμογή του μοντέλου κλαδικής κατάταξης ICB των εισηγμένων εταιριών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε στις 2 Ιανουαρίου 2005 σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. της 24.11.2005.

 

 Η μετοχή της Εταιρίας δεν αποτελεί υποκειμενική αξία παραγώγου το οποίο αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 Η μετοχή της Εταιρίας συμπεριλαμβάνεται στο δείκτη του Χ.Α.: FTSE/XA Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών (FTSEMSFW) του οποίου ο υπολογισμός ξεκίνησε την 29.10.2012, καθώς επίσης, και στους νέους δείκτες του Χ.Α.: FTSE/XA Διεθνούς Δραστηριοποίησης (FTSEGT) και FTSE/XA Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus (FTSEGTI) των οποίων ο υπολογισμός ξεκίνησε την 3.12.2012.

 

 Σύμβολο ΟΑΣΗΣ (ΧΑ):    ΓΑΛΑΞ

 Σύμβολο Reuters:          GLXr.AT

 Σύμβολο Bloomberg:      GMF:GA

 

 

 

 

ΓΑΛΑΞΙΔΙ Θαλάσσιες Καλλιέργειες Α.Ε. (ΚΟ) [ΓΑΛΑΞ] - G.M.F.

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 13946456000 (Α.Μ.Α.Ε.: 15925/06/Β/87/12)

Κλείσιμο της 26 Απριλίου 2017 

Κλείσιμο

Δ (%)

Δ (Ευρώ)

Συν. Όγκος

Συν. Αξία

0,295

+5,36

+0,015

55.896

15.878,41

Υψηλότερη  Τιμή (ημέρας)

Χαμηλότερη  Τιμή (ημέρας)

Προηγ. Κλείσιμο

Αρ. Πράξεων

Αρ. Μετοχών

0,298 (€)

0,271 (€)

0,28 (€)

83

14.076.360

 

 Ακολούθως παρουσιάζεται σύγκριση μεταξύ του Γενικού Δείκτη του ΧΑ και του Δείκτη FTSE/XA Τρόφιμα - Ποτά.

 

 

 
 

 

_______________________________________________________________________

ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, ΤΚ 330 52 ΓΑΛΑΞΙΔΙ

Τηλ: 2265 041840, Φαξ:  2265 041197, Email: gmf-sa@gmf-sa.gr