Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 Προφίλ

 Ιστορικό - Γεγονότα Σταθμοί

 Δραστηριότητες

 Εγκαταστάσεις

 Ανθρώπινο Δυναμικό

 Εταιρική Διακυβέρνηση

 Εσωτερικός Έλεγχος

 Οργανόγραμμα
 Στόχοι και Προοπτικές

 Θυγατρικές - Συνδεδεμένες  Εταιρίες

 Στοιχεία Κλάδου
 Προϊόντα - Πωλήσεις
 R & D

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

 Εξυπηρέτηση Μετόχων
 Στοιχεία Μετοχών
 Εταιρικές Ανακοινώσεις
 Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
 Οικονομικές Καταστάσεις
 

Επικοινωνία

 

 Αρχική Σελίδα

 

 

     
 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

 

 Εξυπηρέτηση Μετόχων

 

 Η Εταιρία διαθέτει Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, η οποία στα πλαίσια της άμεσης και ισότιμης πληροφόρησης των Μετόχων της εταιρίας είναι υπεύθυνη για την εξυπηρέτηση αυτών σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους με βάση το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας.

 

 H Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, έχει επίσης την ευθύνη για την ενημέρωση των Μετόχων και του επενδυτικού κοινού σε οικονομικά θέματα και οικονομικές καταστάσεις, εταιρικές πράξεις, Γενικές Συνελεύσεις, διανομή μερισμάτων, απόκτηση ή διάθεση ιδίων μετοχών, αποστολή δημοσιευμένων εταιρικών εκδόσεων (Ενημερωτικό Δελτίο, Ετήσιο Δελτίο, Οικονομικές Καταστάσεις, Εκθέσεις Διοικητικού Συμβουλίου ή Ελεγκτών κ.λ.π.).

 

 Για να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων παρακαλείσθε να καλέσετε στο τηλ: 2265 041840 (εργάσιμες ημέρες από 9:00' έως 16:00') ή στο Φαξ: 2265 041197 ή ταχυδρομικά ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Εταιρίας.

 

Καταστατικό Εταιρίας Μετοχικό Κεφάλαιο (εξέλιξη)
Υπόχρεα Πρόσωπα (Ν.3340/2005)  
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΕΩΝ  -  ΔΕΛΤΙΑ ΧΡΗΣΕΩΝ
Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2002 Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2003
Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2004 Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2005
Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2006 Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007
Γνωστοποίηση Μεταβολής Σημαντικής Συμμετοχής
Έντυπο Γνωστοποίησης TR-1 Εγκύκλιος αρ.33 /3.7.2007

 

Οικονομικές - Λογιστικές Καταστάσεις

 

 
 

 

_______________________________________________________________________

ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, ΤΚ 330 52 ΓΑΛΑΞΙΔΙ

Τηλ: 2265 041840, Φαξ:  2265 041197, Email: gmf-sa@gmf-sa.gr