Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 Προφίλ

 Ιστορικό - Γεγονότα Σταθμοί

 Δραστηριότητες

 Εγκαταστάσεις

 Ανθρώπινο Δυναμικό

 Εταιρική Διακυβέρνηση

 Εσωτερικός Έλεγχος

 Οργανόγραμμα

 Στόχοι και Προοπτικές

 Θυγατρικές - Συνδεδεμένες  Εταιρίες

 Στοιχεία Κλάδου

 Προϊόντα - Πωλήσεις

 R & D

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

 Εξυπηρέτηση Μετόχων

 Στοιχεία Μετοχών

 Εταιρικές Ανακοινώσεις

 Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες

 Οικονομικές Καταστάσεις

 

Επικοινωνία

 

 Αρχική Σελίδα

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

 

 Προϊόντα - Πωλήσεις

 

 Προϊόντα

 Τα κύρια προϊόντα που παράγει η Εταιρία είναι τα είδη τσιπούρα (Sparus aurata) και λαβράκι (Dicentrarchus labrax). Παράλληλα πραγματοποιείται εκτροφή σε μικρές ποσότητες και άλλων ειδών όπως φαγκρί (Pagrus pagrus), λυθρίνι (Pagellus erythrinus), χιόνα (Puntazzo puntazzo) και συναγρίδα (Dentex dentex).

                                      

 Τα κύρια χαρακτηριστικά των ανωτέρω προϊόντων παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ -  ΕΙΔΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

Τσιπούρα  (Sparus aurata)

Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)

Φαγκρί  (Pagrus pagrus)

Λυθρίνι  (Pagellus erythrinus)

Χιόνα  (Puntazzo puntazzo)

Συναγρίδα  (Dentex  dentex)

300 - 400 gr.

350 - 450 gr.

350 - 450 gr.

300 - 350 gr.

300 - 350 gr.

350 - 450 gr.

17 - 19 μήνες

19 - 21 μήνες

17 - 19 μήνες

21 - 23 μήνες

19 - 21 μήνες

19 - 21 μήνες

 

 Σημειώνεται ότι, η παραγωγή αυξάνεται και επιταχύνεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες καθώς οι κλιματολογικές συνθήκες της εποχής αυτής, λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας, ευνοούν την εκτροφή και την ανάπτυξη των ιχθυδίων.

 

 Α’ ύλες και στοιχεία παραγωγής

 Κατά την παραγωγική διαδικασία, για τη διατροφή των ψαριών χρησιμοποιούνται πέραν της ζωντανής τροφής που καλλιεργείται από την Εταιρία και αναφέρεται ανωτέρω, τυποποιημένες ιχθυοτροφές. Οι ιχθυοτροφές αυτές παράγονται σε εξειδικευμένες βιομηχανίες και είναι ειδικές για τα καλλιεργούμενα είδη. Το βασικότερο συστατικό για την παρασκευή των τροφών είναι τα ιχθυάλευρα, εμπλουτισμένα με βιταμίνες και μεταλλικά άλατα. Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα τροφής συμβαδίζει με το μέγεθος των ψαριών.

Πέρα από τις ιχθυοτροφές, απαραίτητα για την παραγωγική διαδικασία είναι και άλλα προϊόντα όπως αντλίες, απορρυπαντικά, βιομηχανικοί εξοπλισμοί, είδη ενδύσεως, εξοπλισμοί ιχθυοκαλλιέργειας, κτηνιατρικά φάρμακα, οξυγόνο, υλικά συσκευασίας, αυτοκίνητα, εξωλέμβιες, εργαστήρια, μεταφορικές εταιρίες, αναλώσιμα Η/Υ και αλλά.

 Για τη διασφάλιση της ποιότητας

 H Εταιρία έχει κατηγοριοποιήσει τα προϊόντα πρώτης ύλης σε 3 βασικές κατηγόριες ανάλογα με το βαθμό κρισιμότητας για τη διαδικασία παραγωγής.  Οι κατηγορίες υλικών και υπηρεσιών είναι οι εξής:

  Κρίσιμα υλικά : γόνος, αβγά, ιχθυοτροφές, ο –τυχόν- προμηθευόμενος γόνος και το πόσιμο νερό που χρησιμοποιείται ως πάγος.

  Α’ κατηγορίας : υλικά συσκευασίας και μεμβράνες τοποθέτησης πάγου.

  Β’ κατηγορίας : ιχθυοκλωβοί, δίχτυα, πολυεστερικές δεξαμενές εκτροφής γόνου και άλλα.

 Για τα κρίσιμα υλικά (υλικά δηλαδή, η ποιότητα των οποίων μπορεί να επηρεάσει τα προϊόντα και μέσω αυτών τη δημόσια υγεία) πραγματοποιούνται συχνοί εργαστηριακοί έλεγχοι από την Εταιρία σε εξωτερικά συνεργαζόμενα εργαστήρια.  Για όλα τα προϊόντα πρώτης ύλης, χρησιμοποιούνται  εξειδικευμένα κριτήρια αξιολόγησης για την επιλογή των προμηθευτών.   Η Εταιρία αντλεί το κύριο απόθεμα γόνου από ιδία παραγωγή (70%-80%) ενώ στην περίπτωση που οι ποσότητες του παραγόμενου γόνου τσιπούρας και λαβρακιού δεν επαρκούν για τη διαδικασία της πάχυνσης, η Εταιρία προμηθεύεται τις απαιτούμενες ποσότητες γόνου από τρίτους.  Σημειώνεται ότι ο γόνος που προμηθεύεται η Εταιρία συνοδεύεται από τη βεβαίωση “Free Disease” (ελεύθερα ασθενειών). Επίσης, η Εταιρία αντλεί το κύριο απόθεμα αβγών από το τμήμα γεννητόρων.

 Για τα υλικά Α’ κατηγορίας, όπως και για όλα τα παραπάνω υλικά, όλα τα υλικά φέρουν την ένδειξη “Food Approved” (κατάλληλα για τη βιομηχανία τροφίμων), είναι δηλαδή κατάλληλα για να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

 Για τα υλικά Β’ κατηγόριας, οι προμηθευτές τους εναρμονίζονται απαραίτητα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 Οι προμηθευτές της Εταιρίας επιλέγονται μόνον εφόσον τα προϊόντα που προσφέρουν είναι υψηλής ποιότητας. Επίσης, η Εταιρία προτού επιλέξει έναν προμηθευτή, ελέγχει τον ανταγωνισμό. Συγκεκριμένα, η επιλογή των προμηθευτών γίνεται βάσει της ποιότητας των προϊόντων τους, του επιπέδου των υπηρεσιών που προσφέρουν, του χρόνου ανταπόκρισης και της τιμής. Οι προμηθευτές της Εταιρίας διαθέτουν κατά πλειοψηφία το σύστημα Διασφάλισης ποιότητας ISO σειράς 9001. Επίσης η Εταιρία φροντίζει να προμηθεύεται προϊόντα που είναι εναρμονισμένα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 

 Πωλήσεις

 Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας προέρχεται από την πώληση γόνου που παράγεται στους ιχθυογεννητικούς σταθμούς και κυρίως από την πώληση έτοιμων προϊόντων που η Εταιρία εκτρέφει και επεξεργάζεται. Τα προϊόντα αυτά αφορούν κυρίως στην τσιπούρα και το λαβράκι.

 Στην χρήση 2009 ο Όμιλος εξέτασε τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α 8 «Λειτουργικοί Τομείς», με ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2009 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτές δεν συντρέχουν. Ιδιαίτερα δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις (β) και (γ) της παραγράφου 5 του Προτύπου, στις οποίες προβλέπεται ότι λειτουργικός τομέας είναι ένα συστατικό της επιχείρησης του οποίου τα λειτουργικά αποτελέσματα εξετάζονται τακτικά από την «Επικεφαλής Λήψης Επιχειρηματικών Αποφάσεων» που στην περίπτωση του Ομίλου είναι η Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος της μητρικής εταιρίας, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των πόρων σε αυτόν και να εκτιμηθεί η αποδοτικότητά του και για τον οποίο υπάρχουν διαθέσιμες χωριστές χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Συνεπώς οι δραστηριότητες του Ομίλου παρουσιάζονται ως ένας τομέας.

 

 Κατά την τελευταία διετία, η γεωγραφική κατανομή του κύκλου εργασιών (πωλήσεις) της Εταιρίας, κατά ομάδες προϊόντων, έχει ως εξής:

 

 

1.1 – 31.12.2018

1.1 – 31.12.2017

Χώρα

Βιολογικά περιουσιακά

στοιχεία

Μη Βιολογικά

περιουσιακά

στοιχεία

Σύνολο

Βιολογικά περιουσιακά

στοιχεία

Μη Βιολογικά

περιουσιακά

στοιχεία

Σύνολο

Ιχθείς

Γόνος

Ιχθείς

Γόνος

Ισπανία

34.687.337,16

0,00

1.806.104,76

36.493.441,92

32.114.843,50

0,00

5.476.472,00

37.591.315,50

Ιταλία

4.827.682,21

0,00

8.713,44

4.836.395,65

5.387.079,39

0,00

183.970,19

5.571.049,58

Γαλλία

2.257.923,88

0,00

1.322,40

2.259.246,28

2.549.557,41

0,00

6.602,12

2.556.159,53

Ελβετία

1.481.091,98

0,00

393,00

1.481.484,98

1.349.062,18

0,00

1.287,60

1.350.349,78

Ελλάδα

942.742,66

264.000,00

33.845,33

1.240.587,99

854.025,87

298.390,00

36.402,55

1.188.818,42

Λοιπές εντός Ε.Ε.

478.089,76

0,00

2.616,00

480.705,76

415.037,50

0,00

1.313,68

416.351,18

Λοιπές

εκτός Ε.Ε.

     820.038,95

            0,00

      12.917,40

      832.956,35

  1.073.984,00

            0,00

        2.768,00

  1.076.752,00

Σύνολο

Πωλήσεων

45.494.906,60

264.000,00

1.865.912,33

47.624.818,93

43.743.589,85

298.390,00

5.708.816,14

49.750.795,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δίκτυο Πωλήσεων και διανομής – Πελάτες

 Για την εξυπηρέτηση των πελατών της η Εταιρία διατηρεί τμήμα πωλήσεων που απαρτίζεται από δύο άτομα.  Οι πελάτες του εσωτερικού και εξωτερικού έρχονται απευθείας σε επαφή με το τμήμα πωλήσεων της Εταιρίας.  Ο Διευθυντής Πωλήσεων της Εταιρίας επισκέπτεται τους πελάτες και τις εγκαταστάσεις τους με σκοπό την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση της Εταιρίας σχετικά με τις δυνατότητες και τις ανάγκες των πελατών. Το τμήμα πωλήσεων είναι ενήμερο για τις διαθέσιμες ποσότητες προς πώληση από το Διευθυντή Παραγωγής.

 

 Η Εταιρία διαθέτει τμήμα παραγγελιών στο οποίο οι πελάτες απευθύνουν είτε τηλεφωνικώς είτε εγγράφως (fax: 2265041197 ή email: sales@gmf-sa.gr) την παραγγελία τους. Ο υπεύθυνος συσκευαστηρίου λαμβάνει την παραγγελία και συμπληρώνει το έντυπο παραγγελιοληψίας, με όλες τις λεπτομέρειες της παραγγελίας και μετά από συνεννόηση με την παραγωγή επιβεβαιώνει στον πελάτη τη δυνατότητα εκτέλεσης της παραγγελίας.

 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Εταιρία αναπτύσσει δύο παραγωγικές δραστηριότητες, την παραγωγή γόνου και την παραγωγή έτοιμου προϊόντος.

 Όσον αφορά στο γόνο, η πλειονότητα της παραγωγής απορροφάται για ιδία χρήση και ένα μικρό ποσοστό πωλείται σε ιχθυοτροφεία της ευρύτερης περιοχής απευθείας από την Εταιρία.

 Όσον αφορά στο έτοιμο προϊόν, η Εταιρία διακινεί το μεγαλύτερο όγκο των προϊόντων της στην Ιταλική και στην Ισπανική αγορά και ένα μικρότερο ποσοστό στην αγορά της Αυστρίας, καθώς και στην εσωτερική αγορά.

 Η Εταιρία προμηθεύει την εσωτερική αγορά μέσω πελατών της με τους οποίους συνεργάζεται από την πρώτη εξαλίευση ψαριών, το 1988. Επίσης, πραγματοποιεί λιανικές πωλήσεις σε μικρές ποσότητες στην τοπική αγορά. 

 Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην Ιταλική αγορά από το 1988 και στην Ισπανική αγορά από το 1999. Οι αγορές αυτές είναι οι δυο κυριότερες από τις αγορές του εξωτερικού που δραστηριοποιείται ο Όμιλος και η Εταιρία.

 Στις αγορές του εξωτερικού η Εταιρία συνεργάζεται με πελάτες - εταιρίες οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την διαμεσολάβηση στην αγοραπωλησία ιχθύων (χονδρέμποροι) οι οποίες προσφέρουν πλεονεκτήματα όπως:

α)   Μειωμένο κόστος μεταφοράς των προϊόντων της στις αγορές λόγω συνφορτώσεων.

β) Παροχή υπηρεσιών φύλαξης, διανομής και ασφάλισης των προϊόντων της σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις (κτίρια ψυγείων με πλατφόρμες φόρτωσης και εκφόρτωσης καθώς και ιδιόκτητο στόλο μικρών και μεσαίων φορτηγών ψυγείων).

γ)   Άμεση και καθημερινή πληροφόρηση για τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές του εξωτερικού, όσον αφορά στις τιμές, στις ποσότητες και στην ποιότητα των ομοειδών ανταγωνιστικών προϊόντων, πράγμα πάρα πολύ σημαντικό για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής τιμής πώλησης των προϊόντων σε συνδυασμό με το χρόνο πώλησής τους.

 Για τη διακίνηση των προϊόντων της, η Εταιρία διαθέτει σήμερα δύο φορτηγά-ψυγεία τα οποία εξυπηρετούν τη διανομή των προϊόντων της στην εσωτερική αγορά. Για την εξωτερική αγορά τα εν λόγω μεταφορικά μέσα μεταφέρουν τα προϊόντα μέχρι το λιμάνι ή το αεροδρόμιο (ανάλογα με τον προορισμό), όπου στη συνέχεια διακινούνται από μεταφορικές εταιρίες.

 Στο πελατολόγιο της Εταιρίας συγκαταλέγονται μεγάλες, αξιόπιστες και σημαντικές στο χώρο τους εταιρίες οι οποίες συμβάλουν τόσο στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου όσο και στην επάρκεια και ασφάλεια των ταμειακών του εισροών.

 Η Εταιρία έχει αναπτύξει μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες της όχι μόνο λόγω της ποιότητας των προϊόντων της αλλά και λόγω της προσεκτικής επιλογής των ανθρώπων και των εταιριών.

 

 

    

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, ΤΚ 330 52 ΓΑΛΑΞΙΔΙ

Τηλ: 2265 041840, Φαξ:  2265 041197, Email: gmf-sa@gmf-sa.gr