Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 Προφίλ

 Ιστορικό - Γεγονότα Σταθμοί

 Δραστηριότητες

 Εγκαταστάσεις

 Ανθρώπινο Δυναμικό

 Εταιρική Διακυβέρνηση

 Εσωτερικός Έλεγχος

 Οργανόγραμμα
 Στόχοι και Προοπτικές

 Θυγατρικές - Συνδεδεμένες

 Εταιρίες

 Στοιχεία Κλάδου
 Προϊόντα - Πωλήσεις
 R & D

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

 Εξυπηρέτηση Μετόχων
 Στοιχεία Μετοχών
 Εταιρικές Ανακοινώσεις
 Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
 Οικονομικές Καταστάσεις
 

Επικοινωνία

 

 Αρχική Σελίδα

 

 

     
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

 

 Θυγατρικές - Συνδεδεμένες Εταιρίες - Λοιπές Επενδύσεις

 

 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συνδεδεμένες εταιρίες και οι δραστηριότητες αυτών των εταιριών, καθώς επίσης το ποσοστό συμμετοχής της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ στις εταιρίες αυτές.

 

Εταιρία Ποσοστό συμμετοχής Δραστηριότητα
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

100,0%

(άμεση συμμετοχή,

έμμεση 0%)

Ιδρυση ιχθυοτροφείου και ιχθυογεννητικού σταθμού, εκτροφή και εμπορία ιχθύων και οστρακοειδών, καθώς επίσης η διενέργεια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πάσης φύσεως εμπορικής πράξης συναφούς προς τον εταιρικό σκοπό.
ASTIR INTERNATIONAL S.R.L.

50,0%

(άμεση συμμετοχή,

έμμεση 0%)

• Εμπορική Εταιρία


ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Μ. Ε.Π.Ε. 
 Η Εταιρία, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της και ανάπτυξής της, προχώρησε στις 8.12.2016 στην εξαγορά του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της εταιρίας «
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», έναντι συνολικού τιμήματος ποσού 635.000 ευρώ. Η εξαγορά αυτή χρηματοδοτήθηκε από τα ταμειακά διαθέσιμα της μητρικής Εταιρίας. 
 Η εταιρία ιδρύθηκε με την υπ’ αρ. 2623/29.8.1990 συμβολαιογραφική πράξη συμβολαιογράφου Λιβαδειάς της οποίας περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. 3543/7.9.1990 ΦΕΚ, με έδρα το Κυριάκι (Ταρσός) Βοιωτίας θέση "Λιμανάκι" και διάρκεια 30 χρόνια, ήτοι έως τις 7.9.2020. Το εταιρικό της κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 90.600 και διαιρείται σε 3.020 εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ 30 έκαστο.
 
 Μετά την εξαγορά της από την μητρική η έδρα της θυγατρικής εταιρίας μεταφέρθηκε στο Γαλαξίδι του Δήμου Δελφών Φωκίδας και διοικείται από διαχειριστή η οποία είναι η κα. Αθανασία Παντελεημονίτου.
 Ο σκοπός της εταιρίας σύμφωνα με το καταστατικό της είναι η ίδρυση ιχθυοτροφείου και ιχθυογεννητικού σταθμού, εκτροφή και εμπορία ιχθύων και οστρακοειδών, καθώς επίσης η διενέργεια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πάσης φύσεως εμπορικής πράξης συναφούς προς τον εταιρικό σκοπό. 
 Η εταιρία δεν είναι εισηγμένη σε χρηματιστηριακή αγορά.  

ASTIR INTERNATIONAL S.R.L.
 
 Η έδρα της εταιρίας είναι η Ρώμη, Ιταλία. Η συμμετοχή της ΓΑΛΑΞΙΔΙ Α.Ε. στο κεφάλαιό της είναι 50,00%. Στο σημείο αυτό, σημειώνεται ότι, στο υπόλοιπο ποσοστό, ήτοι 50,00%, του κεφαλαίου της εταιρίας ASTIR INTERNATIONAL S.R.L. συμμετέχει η εταιρία "ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΚΑΛΛ. ΑΒΕΕ."
 Η εταιρία διοικείται και ελέγχεται από Ιταλό διαχειριστή.
 Η αξία εξαγοράς της συμμετοχής της ΓΑΛΑΞΙΔΙ Α.Ε. στην εταιρία ASTIR INTERNATIONAL S.R.L. ανερχόταν  στο ποσό των ΕΥΡΩ 134.053,00.  
 Η εταιρία δεν είναι εισηγμένη σε χρηματιστηριακή αγορά.
 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
 
 Οι λοιπές επενδύσεις της Εταιρίας αφορούν την άμεση συμμετοχή της Εταιρίας στο κεφάλαιο της νεοσυσταθείσας - ειδικού σκοπού – εταιρίας με επωνυμία «Εταιρία Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Φωκίδας Α.Ε.», Δ.Τ. «ΕΤ.ΑΝ.Υ.ΦΩ. ΑΕ» που είναι εγκαταστημένη στην Ελλάδα με έδρα τη Δ.Ε. Γαλαξιδίου του Δήμου Δελφών Φωκίδας.
 Η «ΕΤ.ΑΝ.Υ.ΦΩ. ΑΕ» συστάθηκε με σκοπό την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών θαλάσσιων ειδών στην παράκτια ζώνη και στα θαλάσσια ύδατα των ακτών των νομών Φωκίδας και Βοιωτίας στον Κορινθιακό Κόλπο, με την εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών φιλικών προς το περιβάλλον. Το αρχικό πιστοποιημένο μετοχικό κεφάλαιό της ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 80.000 και έλαβε αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 136521056000 στις 20.10.2015. Στην «ΕΤ.ΑΝ.Υ.ΦΩ. Α.Ε.» εκτός της Εταιρίας συμμετέχουν όλες οι εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειας του Νομού Φωκίδας συμπεριλαμβανομένων και δυο αναπτυξιακών ανωνύμων εταιριών ΟΤΑ. Η συμμετοχή της Εταιρίας στο μετοχικό κεφάλαιο της «ΕΤ.ΑΝ.Υ.ΦΩ. Α.Ε.» ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 52,7χιλ., ήτοι 65,875% του μετοχικού κεφαλαίου της.
 
 Η εταιρία διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο εκπροσωπούνται όλοι οι Μέτοχοι ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής τους. Η Εταιρία δεν ελέγχει την οικονομική αυτή οντότητα.
 
Το έτος 2015 η εταιρία υπέβαλε αίτημα ίδρυσης της Π.Ο.Α.Υ. (Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών), με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού). Μέχρι την έκδοση του Πρ. Δ/τος ίδρυσης της Π.Ο.Α.Υ., με το οποίο αναμένεται να οριστεί ως Φορέας Διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ., δεν έχει ενεργή δραστηριότητα και αντικείμενο λειτουργίας.

 

 
 

 

_______________________________________________________________________

ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, ΤΚ 330 52 ΓΑΛΑΞΙΔΙ

Τηλ: 2265 041840, Φαξ:  2265 041197, Email: gmf-sa@gmf-sa.gr