Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 Προφίλ

 Ιστορικό - Γεγονότα Σταθμοί

 Δραστηριότητες

 Εγκαταστάσεις

 Ανθρώπινο Δυναμικό

 Εταιρική Διακυβέρνηση

 Εσωτερικός Έλεγχος

 Οργανόγραμμα
 Στόχοι και Προοπτικές

 Θυγατρικές - Συνδεδεμένες

 Εταιρίες

 Στοιχεία Κλάδου
 Προϊόντα - Πωλήσεις
 R & D

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

 Εξυπηρέτηση Μετόχων
 Στοιχεία Μετοχών
 Εταιρικές Ανακοινώσεις
 Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
 Οικονομικές Καταστάσεις
 

Επικοινωνία

 

 Αρχική Σελίδα

 

 

     
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

 

 Θυγατρικές - Συνδεδεμένες Εταιρίες - Λοιπές Επενδύσεις

 

 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συνδεδεμένες εταιρίες και οι δραστηριότητες αυτών των εταιριών, καθώς επίσης το ποσοστό συμμετοχής της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ στις εταιρίες αυτές.

 

Εταιρία Ποσοστό συμμετοχής Δραστηριότητα
GALAXIDI MARINE FARM SPAIN, SA

93% (άμεση συμμετοχή)

  αναπαραγωγή, μεταποίηση, εμπορία και διανομή ιχθύων κ.λπ
ΕΤ.ΑΝ.Υ.ΦΩ. ΑΕ 65,875% (άμεση συμμετοχή)   ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών θαλάσσιων ειδών στην παράκτια ζώνη και στα θαλάσσια ύδατα των ακτών των νομών Φωκίδας και Βοιωτίας στον Κορινθιακό Κόλπο

 • GALAXIDI MARINE FARM SPAIN, SA
 Στο πλαίσιο της ανάπτυξής της η μητρική εταιρία προχώρησε στις 16.10.2019 στην ίδρυση θυγατρικής επιχείρησης με την επωνυμία «GALAXIDI MARINE FARM SPAIN, SA» με έδρα την Βαρκελώνη Ισπανίας. Το εταιρικό κεφάλαιο της θυγατρικής ανέρχεται σε 60.000 ευρώ και η Εταιρία συμμετέχει κατά 93%. Η θυγατρική ελέγχεται από Ισπανό Διαχειριστή. Σκοπός της εταιρίας είναι: η απόκτηση και η εκμετάλλευση διοικητικών παραχωρήσεων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της ιχθυοκαλλιέργειας και της υδατοκαλλιέργειας, την αναπαραγωγή, μεταποίηση, εμπορία και διανομή ιχθύων κ.λπ. στην Ισπανία.

 • ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
 Οι λοιπές επενδύσεις της Εταιρίας αφορούν την άμεση συμμετοχή της Εταιρίας στο κεφάλαιο της - ειδικού σκοπού – εταιρίας με επωνυμία «Εταιρία Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Φωκίδας Α.Ε.», Δ.Τ. «ΕΤ.ΑΝ.Υ.ΦΩ. ΑΕ» που είναι εγκαταστημένη στην Ελλάδα με έδρα τη Δ.Ε. Γαλαξιδίου του Δήμου Δελφών Φωκίδας.
 Η «ΕΤ.ΑΝ.Υ.ΦΩ. ΑΕ» συστάθηκε με σκοπό την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών θαλάσσιων ειδών στην παράκτια ζώνη και στα θαλάσσια ύδατα των ακτών των νομών Φωκίδας και Βοιωτίας στον Κορινθιακό Κόλπο, με την εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών φιλικών προς το περιβάλλον. Το αρχικό πιστοποιημένο μετοχικό κεφάλαιό της ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 80.000 και έλαβε αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 136521056000 στις 20.10.2015. Στην «ΕΤ.ΑΝ.Υ.ΦΩ. Α.Ε.» εκτός της Εταιρίας συμμετέχουν όλες οι εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειας του Νομού Φωκίδας συμπεριλαμβανομένων και δυο αναπτυξιακών ανωνύμων εταιριών ΟΤΑ. Η συμμετοχή της Εταιρίας στο μετοχικό κεφάλαιο της «ΕΤ.ΑΝ.Υ.ΦΩ. Α.Ε.» ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 52,7χιλ., ήτοι 65,875% του μετοχικού κεφαλαίου της.
 
 Η εταιρία διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο εκπροσωπούνται όλοι οι Μέτοχοι ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής τους. Η Εταιρία δεν ελέγχει την οικονομική αυτή οντότητα.
 
Το έτος 2015 η εταιρία υπέβαλε αίτημα ίδρυσης της Π.Ο.Α.Υ. (Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών), με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού). Μέχρι την έκδοση του Πρ. Δ/τος ίδρυσης της Π.Ο.Α.Υ., με το οποίο αναμένεται να οριστεί ως Φορέας Διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ., δεν έχει ενεργή δραστηριότητα και αντικείμενο λειτουργίας.

 Οι ανωτέρω εταιρίες δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά.
 

 

 
 

 

_______________________________________________________________________

ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, ΤΚ 330 52 ΓΑΛΑΞΙΔΙ

Τηλ: 2265 041840, Φαξ:  2265 041197, Email: gmf-sa@gmf-sa.gr