Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 Προφίλ

 Ιστορικό - Γεγονότα Σταθμοί

 Δραστηριότητες

 Εγκαταστάσεις

 Ανθρώπινο Δυναμικό

 Εταιρική Διακυβέρνηση

 Εσωτερικός Έλεγχος

 Οργανόγραμμα
 Στόχοι και Προοπτικές

 Θυγατρικές - Συνδεδεμένες  Εταιρίες

 Στοιχεία Κλάδου
 Προϊόντα - Πωλήσεις
 R & D

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

 Εξυπηρέτηση Μετόχων
 Στοιχεία Μετοχών
 Εταιρικές Ανακοινώσεις
 Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
 Οικονομικές Καταστάσεις
 

Επικοινωνία

 

 Αρχική Σελίδα

 

 

     
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

 

 Εσωτερικός Έλεγχος

 [ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ]

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 Εκλογή - Σύνθεση

 Η Επιτροπή Ελέγχου ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και απαρτίζεται από δύο (2) τουλάχιστον μη εκτελεστικά και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

 Η θητεία της Επιτροπής παρακολουθεί κατ’ αρχήν τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει κατ’ ελάχιστον τέσσερις (4) φορές το χρόνο, ενώ είναι δυνατή η σύγκλησή της κατόπιν σχετικού αιτήματος της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου ή των εξωτερικών ελεγκτών.

 Η Επιτροπή Ελέγχου, μέσω της Προέδρου της, αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και οι βασικές της αρμοδιότητες, όπως αναφέρονται στο ν. 3693/2008, είναι οι ακόλουθες:

• Η παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,

• Η παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της μονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της  Εταιρίας,

• Η παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων,

• Η επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας των εξωτερικών ελεγκτών, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην Εταιρία άλλων υπηρεσιών από τους εξωτερικούς ελεγκτές.

 Η Επιτροπή Ελέγχου ορίστηκε με την από 29.6.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και αποτελείται από τους κ.κ. Αλεξάνδρα Κοντέλλη (μη εκτελεστικό μέλος), Ανθίπη Χιώτη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και Χριστίνα Τσιάρα (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος). Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου είναι η κα. Χριστίνα Δ. Τσιάρα, και η θητεία της, επιτροπής παρακολουθεί αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή είναι εξαετής.

 

 Οι βασικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου είναι οι ακόλουθες :

 · Εξετάζει, σε συνεργασία με την οικονομική διεύθυνση και τους ορκωτούς ελεγκτές, τα ετήσια προγράμματα διενέργειας ελέγχων.

 · Εξετάζει θέματα διορισμού, θητείας ή αποχώρησης των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρίας.

 · Εξετάζει σε συνεργασία με την γενική διεύθυνση και την οικονομική διεύθυνση:

   - Τις εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου που χαρακτηρίζονται από την ίδια, τη γενική διεύθυνση ή την οικονομική διεύθυνση ως σημαντικές.

   - Την επάρκεια σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και την επιβαλλόμενη διάρθρωσή τους.

   · Εξετάζει σε συνεργασία με τη οικονομική διεύθυνση και τους ελεγκτές:

  - Την καταλληλότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των ελέγχων των ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφορικής και ασφάλειας.

  - Το περιεχόμενο των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών, που αφορούν οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και τις απαντήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.

  · Ενημερώνεται από την γενική διεύθυνση, την οικονομική διεύθυνση και τους ελεγκτές, σχετικά με σημαντικούς κινδύνους ή ανοίγματα και κρίνει, τα μέτρα που ελήφθησαν ή πρέπει να ληφθούν, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για την Εταιρία.

  · Εξετάζει σε συνεργασία με την γενική διεύθυνση και τους ελεγκτές, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τα σχετικά προσαρτήματα και τις εξαμηνιαίες καταστάσεις, όταν δε κρίνει απαραίτητο και τις τριμηνιαίες καταστάσεις, πριν την υποβολή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και διαπιστώνει:

 - Οποιεσδήποτε αλλαγές στον τρόπο σύνταξης.

 - Τομείς που απαιτούν ιδιαίτερες αποφάσεις κρίσης.

 - Σημαντικές αναπροσαρμογές που προκύπτουν από τον έλεγχο.

 - Τήρηση των λογιστικών αρχών και πρακτικών.

 - Τήρηση των νόμων, των αποφάσεων και των κανόνων του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

 - Τήρηση των αποφάσεων και των κανόνων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.

 

 ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 Γενικά

 Ο προϊστάμενος του τμήματος εσωτερικού ελέγχου ή εσωτερικός ελεγκτής εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με την υφιστάμενη ελληνική νομοθεσία και συμπληρωματικά τον κώδικα δεοντολογίας έτσι όπως διαμορφώνονται από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, που σημαίνει ότι διέπεται από τις αρχές της ανεξαρτησίας, αντικειμενικότητας και εμπιστευτικότητας. Επιπλέον, δρα σε πλήρη εναρμόνιση με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Άσκηση του Εσωτερικού Ελέγχου (Standards for the Professional Practice of Internal Auditing), καθώς και τις πολιτικές και διαδικασίες  της Εταιρίας.

Αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσω της Επιτροπής Ελέγχου.

 Διορισμός – Δεοντολογία

 Η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου πραγματοποιείται από ειδική υπηρεσία της Εταιρίας, στην οποία απασχολείται τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο πλήρους απασχόλησης. Η επαγγελματική εμπειρία των στελεχών του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου είναι τέτοια ώστε αυτό να μπορέσει να ασκήσει αποτελεσματικά  το έργο του.

 Ο προϊστάμενος και τα στελέχη του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου διορίζονται από το Δ.Σ. της Εταιρίας και αναφέρεται στην Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου. Δεν μπορούν να οριστούν ως εσωτερικοί ελεγκτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη τα οποία έχουν και άλλες εκτός του εσωτερικού ελέγχου αρμοδιότητες ή συγγενείς των παραπάνω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας. Η Εταιρία υποχρεούται να ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε μεταβολή στα πρόσωπα ή την οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τη μεταβολή αυτή.

 

 Κώδικας Δεοντολογίας του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου

 · Ανεξαρτησία

 Τα μέλη του τμήματος εσωτερικού ελέγχου είναι ανεξάρτητα από το προσωπικό και τα στελέχη των ελεγχόμενων μονάδων έτσι ώστε να μην επηρεάζονται στην εκτέλεση της εργασίας τους.

 · Αντικειμενικότητα

 Τα μέλη του τμήματος εσωτερικού ελέγχου διατηρούν την απαραίτητη αντικειμενικότητα στην αξιολόγηση των ευρημάτων τους γεγονός που θα τους επιτρέπει να παρουσιάζουν την πραγματική εικόνα της κάθε ελεγχόμενης περιοχής.

 · Ικανότητα

 Τα μέλη του τμήματος εσωτερικού ελέγχου επιμορφώνονται συνεχώς έτσι ώστε να διατηρούν το απαραίτητο επίπεδο γνώσης και κατάρτισης που θα τους επιτρέπει να εκτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους.

 · Εμπιστευτικότητα

 Τα μέλη του τμήματος εσωτερικού ελέγχου δεν αποκαλύπτουν σε τρίτα μέρη πληροφορίες και στοιχεία που περιήλθαν στην αντίληψή τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

 Αρμοδιότητες

 Κατά την άσκηση των καθηκόντων του ο εσωτερικός ελεγκτής δικαιούνται να λάβει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασμού και χαρτοφυλακίου της Εταιρίας και να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία και τμήμα της Εταιρίας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται και να παρέχουν πληροφορίες στον εσωτερικό ελεγκτή και γενικά να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο του.

 Στις  αρμοδιότητες του τμήματος εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνονται τα εξής:

 · Ενημερώνει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου τουλάχιστον ανά τρίμηνο για τον διενεργούμενο έλεγχο, τα πορίσματα αυτού, την πρόοδο της ελεγκτικής εργασίας και το βαθμό υλοποίησης των προτάσεων για βελτίωση.

 · Παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων.

 · Αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο περιπτώσεις σύγκρουσης ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Δ.Σ. και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας με τα συμφέροντα της Εταιρίας τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

 · Παρέχει, μετά από έγκριση του Δ.Σ. της Εταιρίας, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από Εποπτικές Αρχές, συνεργάζονται με αυτές και διευκολύνουν με κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν.

 · Ελέγχει την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Καταστατικού της Εταιρίας καθώς και την τήρηση της χρηματιστηριακής και εν γένει νομοθεσίας που αφορά στην Εταιρία, συμπεριλαμβανομένου και του Κανονισμού Δεοντολογίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 · Ελέγχει την τήρηση των δεσμεύσεων που περιέχονται στα Ενημερωτικά φυλλάδια και τα Επιχειρηματικά Σχέδια της Εταιρίας.

 · Ελέγχει την νομιμότητα των αμοιβών και παροχών των μελών του Δ.Σ. αναφορικά με τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρίας.

 · Ελέγχει τις  σχέσεις  και συναλλαγές της Εταιρίας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

 · Ελέγχει τις σχέσεις της Εταιρίας με τις εταιρίες στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό τουλάχιστον 10% μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέτοχοί της με ποσοστό τουλάχιστον 10%.

 · Ελέγχει την τήρηση του κανονισμού επιπέδων έγκρισης και αρμοδιοτήτων των διευθυντικών στελεχών.

 · Ελέγχει τους Λογαριασμούς Εσόδων –Εξόδων και Αποτελέσματος.

 · Διενεργεί ελέγχους  Οικονομικής Φύσης (Στοιχεία Ενεργητικού, Παθητικού, Καθαρή Περιουσία κλπ.).

 · Ελέγχει τις Διαδικασίες και το Σύστημα Διαχείρισης των Προμηθειών γενικά, συμπεριλαμβανομένων των Προμηθευτών και Μεταφορών Υλικών, την Παραλαβή Αγορών και Πρώτων Υλών.

 · Ελέγχει το Σύστημα Παραγωγής, Συντήρησης και Αντικατάστασης μηχανών.

 · Ελέγχει τα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Υγιεινής και Ασφάλειας.

 · Ελέγχει τις διαδικασίες του Marketing και των Πωλήσεων.

 · Ελέγχει την εν γένει Διοίκηση Προσωπικού (Διαδικασίες, Επιλογή, Αξιολόγηση, Αμοιβές, Άδειες, κλπ).

 · Ελέγχει τον Οικονομικό Σχεδιασμό και τους επί μέρους προϋπολογισμούς.

 · Ελέγχει την Διεύθυνση Πληροφορικής και το Δίκτυο Υπολογιστών (Διαδικασίες, Ασφάλεια συστημάτων).

 · Ελέγχει τις συνεργασίες με άλλες εταιρίες.

 · Ελέγχει τις συμμετοχές σε διεθνείς δραστηριότητες.

 · Λοιποί έλεγχοι και έργα (projects) που θα ζητηθούν από τη διοίκηση της Εταιρίας.

 
 

 

_______________________________________________________________________

ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, ΤΚ 330 52 ΓΑΛΑΞΙΔΙ

Τηλ: 2265 041840, Φαξ:  2265 041197, Email: gmf-sa@gmf-sa.gr