Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 Προφίλ

 Ιστορικό - Γεγονότα Σταθμοί

 Δραστηριότητες

 Εγκαταστάσεις

 Ανθρώπινο Δυναμικό

 Εταιρική Διακυβέρνηση

 Εσωτερικός Έλεγχος

 Οργανόγραμμα
 Στόχοι και Προοπτικές

 Θυγατρικές - Συνδεδεμένες  Εταιρίες

 Στοιχεία Κλάδου
 Προϊόντα - Πωλήσεις
 R & D

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

 Εξυπηρέτηση Μετόχων
 Στοιχεία Μετοχών
 Εταιρικές Ανακοινώσεις
 Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
 Οικονομικές Καταστάσεις
 

Επικοινωνία

 

 Αρχική Σελίδα

 

 

     
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

 

 Εταιρική Διακυβέρνηση

 

 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εξελέγη με απόφαση της 29ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας την 27η Ιουνίου 2017 και συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια ημέρα, είναι 7μελές και η σύνθεση του έχει ως εξής:
 
1) Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου, Επιχειρηματίας, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος, 
2) Σπυρίδων Απ. Γιαννουλάτος, Οικονομολόγος, Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό μέλος, 
3) Κωνσταντίνος Γ. Μαρδάκης, Ιδ. Υπάλληλος, Εκτελεστικό μέλος, 
4) Γεώργιος Κ. Ιακωβόπουλος, Ιδ. Υπάλληλος, Εκτελεστικό μέλος, 
5) Άλκης - Αλκιβιάδης Δημ. Βάρδης, Οικονομολόγος, Με Εκτελεστικό Μέλος 
6) Χριστίνα Δημ. Τσιάρα, Λογίστρια, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 
7) Ανθίπη Χ. Χιώτη, Δικηγόρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας είναι εξαετής και λήγει με το διορισμό νέου Δ.Σ. από Γενική Συνέλευση, η οποία δεν μπορεί να λάβει χώρα μετά την παρέλευση της εξαετίας. Την Εταιρία εκπροσωπεί η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος
κα. Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου, η οποία δεσμεύει την Εταιρία με μόνη την υπογραφή της. Από τα ανωτέρω μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας, οι κυρίες Χριστίνα Δημ. Τσιάρα και Ανθίπη Χ. Χιώτη αποτελούν ανεξάρτητα μέλη υπό την έννοια ότι δεν συνδέονται με άλλη σχέση με την Εκδότρια Εταιρία και τους μετόχους της πλην της εν λόγω συμμετοχής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και της συμμετοχής τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας.

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 Η Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017, ορίστηκε με απόφαση της 29ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας στις 27.06.2017 και αποτελείται από τις κυρίες Ανθίπη Χ. Χιώτη και Χριστίνα Δ. Τσιάρα και τον κ. Άλκη - Αλκιβιάδη Δ. Βάρδη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίσθηκε η κα. Χριστίνα Δ. Τσιάρα (Λογίστρια).

 
ΜΕΤΟΧΟΙ 
 Η βασική σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 είχε ως εξής:

Μετοχική Σύνθεση Εταιρίας
Μέτοχοι Αριθμός μετοχών Ποσοστό (%)
Αθανασία Σ. Παντελεημονίτου  8.321.151  67,13%
Αλεξάνδρα Εμμ. Κοντέλλη     818.178   6,60%
Υπόλοιποι Μέτοχοι (ποσοστό <5%) * 3.256.610 13,94%
Σύνολο: 12.395.939 100,00%

 
(*) Εξ' όσων γνωρίζουμε, κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.


 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – Διεύθυνση Εργασιών 
 Η διεύθυνση των εργασιών της Εταιρίας ασκείται από έμπειρα διευθυντικά στελέχη, τα κυριότερα των οποίων είναι τα ακόλουθα: • Αθανασία Παντελεημονίτου του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.
Γεννήθηκε το 1950 στην Αθήνα. Επιχειρηματίας, βασική μέτοχος και ιδρυτικό στέλεχος της Εταιρίας.
• Άλκης Βάρδης του Δημητρίου, Οικονομολόγος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Γεννήθηκε το 1936 στην Κύπρο. Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της Εταιρίας από το 1991. Διετέλεσε Οικονομικός Διευθυντής των εταιριών «ΕΣΣΟ ΠΑΠΠΑΣ» και  «Καπνοβιομηχανία  ΚΕΡΑΝΗΣ ΑΕ». Είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.
• Γεώργιος Ιακωβόπουλος του Κωνσταντίνου, Ιδ. Υπάλληλος, Εκτελεστικό μέλος & Διευθυντής Παραγωγικής Διεργασίας.
Γεννήθηκε το 1968 στο Γαλαξίδι Φωκίδας. Ειδικεύεται στην παραγωγή γόνου και πάχυνσης, εκπαιδεύτηκε από την “
MARINE FARM TECHNOLOGY Ltd” στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της Εταιρίας από το 1989.
• Κωνσταντίνος Μαρδάκης του Γεωργίου, Ιδ. Υπάλληλος, Εκτελεστικό μέλος & Διευθυντής Προμηθειών & Επενδύσεων.
Γεννήθηκε το 1965 στο Γαλαξίδι Φωκίδας. Ειδικεύτηκε στην πάχυνση από την “
MARINE FARM TECHNOLOGY Ltd” στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της Εταιρίας από το 1988.
• Σπυρίδων Γιαννουλάτος του Αποστόλου, Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό μέλος. Οικονομικός Διευθυντής & Διευθυντής Πωλήσεων &
Marketing. 
Γεννήθηκε το 1965 στα Ιωάννινα. Πτυχιούχος ΤΕΙ Πατρών, τμήματος Λογιστικής. Έχει εργαστεί στο παρελθόν σε διάφορες εξαγωγικές εταιρίες και στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της Εταιρίας από το 2000.

• Νικόλαος Κόρδας του Σπυρίδωνα, Διευθυντής Τεχνικών Λειτουργιών.
Γεννήθηκε το 1967 στην Πάτρα. Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πάτρας. Εργάστηκε
ως Operations Manager, Project Manager και Regional Operational Manager στις εταιρίες Siemens, Kintec και Wind Hellas αντίστοιχα. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της Εταιρίας από το 2014.
• Αναστασία Κουθούρη του Ανέστη, Προϊσταμένη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού & Μισθοδοσίας.
Γεννήθηκε το 1972 στο Αγρίνιο. Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει εργαστεί στην "ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΟΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ" ως βοηθός λογιστή και στη "ΣΟΛ ΑΕΟΕ" ως Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής ολοκληρώνοντας με επιτυχία όλες τις βαθμίδες εξέλιξής της. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της Εταιρίας από το 2010.
• Κωνσταντίνος Στεργίου του Ιωάννου, Προϊστάμενος Εσωτερικού Ελέγχου.
Γεννήθηκε το 1968 στο Γαλαξίδι Φωκίδας. Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Ε.Κ.Π.Α. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της Εταιρίας από το 1995.
• Λάμπρος Θεοχάρης του Ευθυμίου, Προϊστάμενος Λογιστηρίου.
Γεννήθηκε το 1967 στο Γαλαξίδι Φωκίδας. Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει εργαστεί από το 1990 έως το 1992 στην εισαγωγική-εξαγωγική εταιρία "
ARCAT" ως υπεύθυνος λογιστηρίου. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της Εταιρίας από το 1994.
• Σίμων Φούσκας του Παναγιώτου, Υπεύθυνος Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων, Εταιρικός Γραμματέας.
Γεννήθηκε το 1972 στο Γαλαξίδι Φωκίδας. Πτυχιούχος ΙΙΕΚ ΚΟΡΕΛΚΟ, ειδικότητα Προγραμματιστής Αναλυτής Η/Υ. Κάτοχος βεβαίωσης επαγγελματικής κατάρτισης επιστημονικού σεμιναρίου «Θεσμικές και κανονιστικές εξελίξεις στη λειτουργία των εισηγμένων εταιριών» από το ΠΚΕΚΧΥ. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της Εταιρίας από το 1994. 

 Τα μέλη του Δ.Σ. δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση με άλλες εταιρίες εκτός εκείνων που αναφέρονται στην πρόσφατη Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και τα διευθυντικά στελέχη της δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για πράξεις ατιμωτικές ή οικονομικά εγκλήματα, ούτε είναι αναμεμιγμένα σε δικαστικές εκκρεμότητες που αφορούν πτώχευση, εγκληματική πράξη και απαγόρευση άσκησης
• επιχειρηματικής δραστηριότητας,
• χρηματιστηριακών συναλλαγών,
• επαγγέλματος ως: σύμβουλοι επενδύσεων, διευθυντικά στελέχη τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών, ανάδοχοι έκδοσης, στελέχη χρηματιστηριακών εταιριών κλπ.

 Μεταξύ των μετόχων, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας υφίστανται οι εξής συγγενικές σχέσεις: η κα Αλεξάνδρα Εμμ. Κοντέλλη είναι πρώτη εξαδέλφη της κας Αθανασίας Σπ. Παντελεημονίτου. Η ταχυδρομική διεύθυνση των μελών του Δ.Σ. καθώς και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας είναι η διεύθυνση της Εκδότριας Εταιρίας. Όλα τα παραπάνω πρόσωπα έχουν υπηκοότητα Ελληνική.
 
 

 

_______________________________________________________________________

ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, ΤΚ 330 52 ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΦΩΚΙΔΑΣ

Τηλ: 2265 041840, Φαξ:  2265 041197, Email: gmf-sa@gmf-sa.gr