Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 Προφίλ

 Ιστορικό - Γεγονότα Σταθμοί

 Δραστηριότητες

 Εγκαταστάσεις

 Ανθρώπινο Δυναμικό

 Εταιρική Διακυβέρνηση

 Εσωτερικός Έλεγχος

 Οργανόγραμμα
 Στόχοι και Προοπτικές

 Θυγατρικές - Συνδεδεμένες  Εταιρίες

 Στοιχεία Κλάδου
 Προϊόντα - Πωλήσεις
 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

 Εξυπηρέτηση Μετόχων
 Στοιχεία Μετοχών
 Εταιρικές Ανακοινώσεις
 Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
 Οικονομικές Καταστάσεις
 

Επικοινωνία

 

 Αρχική Σελίδα

 

 

     
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

 

 Εταιρική Διακυβέρνηση

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εξελέγη με απόφαση της 24ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας στις 29.06.2012 και συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια ημέρα, είναι 5μελές και η σύνθεση του έχει ως εξής:

 1) Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος,

   Επιχειρηματίας, Εκτελεστικό Μέλος

 2) Άλκης - Αλκιβιάδης Δημ. Βάρδης, Αντιπρόεδρος,

   Οικονομολόγος, Εκτελεστικό Μέλος

 3) Αλεξάνδρα Εμμ. Κοντέλλη, Δικηγόρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

 4) Χριστίνα Δημ. Τσιάρα, Λογίστρια, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 5) Ανθίπη Χ. Χιώτη, Δικηγόρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

 Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας είναι εξαετής και λήγει με το διορισμό νέου Δ.Σ. από Γενική Συνέλευση, η οποία δεν μπορεί να λάβει χώρα μετά την παρέλευση της εξαετίας.

 Την Εταιρία εκπροσωπεί η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος κα. Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου, η οποία δεσμεύει την Εταιρία με μόνη την υπογραφή της.

 Από τα ανωτέρω μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας, οι κυρίες Χριστίνα Δημ. Τσιάρα και Ανθίπη Χ. Χιώτη αποτελούν ανεξάρτητα μέλη υπό την έννοια ότι δεν συνδέονται με άλλη σχέση με την Εκδότρια Εταιρία και τους μετόχους της πλην της εν λόγω συμμετοχής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και της συμμετοχής τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας.  Η Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.3693/2008, ορίστηκε με απόφαση της 24ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας στις 29.06.2012 και αποτελείται από τις κυρίες Αλεξάνδρα Εμ. Κοντέλλη, Ανθίπη Χ. Χιώτη και Χριστίνα Δ. Τσιάρα.

 

 ΜΕΤΟΧΟΙ

 Η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας κατά την 31.12.2015 έχει ως ακολούθως:

Μετοχική σύνθεση Εταιρίας

Μέτοχοι

Αριθμός μετοχών

Ποσοστό (%)

Αθανασία Σ. Παντελεημονίτου

 8.321.151

 59,114%

Αλεξάνδρα Εμμ. Κοντέλλη

    818.178

  5,812%

Ιωάννης Εμμ. Κοντέλλης

    618.034

  4,391%

Ευρύ Επενδυτικό Κοινό

 4.318.997

 30,683%

Σύνολο

14.076.360

100,000%

 

 ΔΙΟΙΚΗΣΗ – Διεύθυνση Εργασιών

 Η διεύθυνση των εργασιών της Εταιρίας ασκείται από έμπειρα διευθυντικά στελέχη, τα κυριότερα των οποίων είναι τα ακόλουθα:

 Αθανασία Παντελεημονίτου του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος – Οικονομική Διευθύντρια

Γεννήθηκε το 1950 στην Αθήνα. Επιχειρηματίας, βασική μέτοχος και ιδρυτικό στέλεχος της Εταιρίας.

• Άλκης Βάρδης του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1936 στην Κύπρο. Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της Εταιρίας από το 1991. Διετέλεσε Οικονομικός Διευθυντής των εταιριών «ΕΣΣΟ ΠΑΠΠΑΣ» και  «Καπνοβιομηχανία  ΚΕΡΑΝΗΣ Α.Ε.».

• Γεώργιος Ιακωβόπουλος του Κωνσταντίνου, Διευθυντής Παραγωγικής Διεργασίας

Γεννήθηκε το 1968 στο Γαλαξίδι Φωκίδας. Ειδικεύεται στην παραγωγή γόνου και πάχυνσης, εκπαιδεύτηκε από την “MARINE FARM TECHNOLOGY Ltd” στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της Εταιρίας από το 1989.

• Κωνσταντίνος Μαρδάκης του Γεωργίου,  Διευθυντής Προμηθειών & Συντηρήσεων

Γεννήθηκε το 1965 στο Γαλαξίδι Φωκίδας. Ειδικεύτηκε στην πάχυνση από την “MARINE FARM TECHNOLOGY Ltd” στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της Εταιρίας από το 1988.

• Σπυρίδων Γιαννουλάτος του Αποστόλου,  Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing

Γεννήθηκε το 1965 στα Ιωάννινα. Πτυχιούχος ΤΕΙ Πατρών, τμήματος Λογιστικής. Έχει εργαστεί στο παρελθόν σε διάφορες εξαγωγικές εταιρίες και στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της Εταιρίας από το 2000.

• Κωνσταντίνος Στεργίου του Ιωάννου, Προϊστάμενος Εσωτερικού Ελέγχου

Γεννήθηκε το 1968 στο Γαλαξίδι Φωκίδας. Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Ε.Κ.Π.Α. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της Εταιρίας από το 1995.

• Λάμπρος Θεοχάρης του Ευθυμίου, Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Γεννήθηκε το 1967 στο Γαλαξίδι Φωκίδας. Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει εργαστεί από το 1990 έως το 1992 στην εισαγωγική-εξαγωγική εταιρία ARCAT ως υπεύθυνος λογιστηρίου. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της Εταιρίας από το 1994.

 Σίμων Φούσκας του Παναγιώτου, Υπεύθυνος Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων, Εταιρικός Γραμματέας

Γεννήθηκε το 1972 στο Γαλαξίδι Φωκίδας. Πτυχιούχος ΙΙΕΚ ΚΟΡΕΛΚΟ, ειδικότητα Προγραμματιστής Αναλυτής Η/Υ. Κάτοχος βεβαίωσης επαγγελματικής κατάρτισης επιστημονικού σεμιναρίου «Θεσμικές και κανονιστικές εξελίξεις στη λειτουργία των εισηγμένων εταιριών» από το ΠΚΕΚΧΥ. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της Εταιρίας από το 1994.

 

 Τα μέλη του Δ.Σ. δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση με άλλες εταιρίες εκτός εκείνων που αναφέρονται στην πρόσφατη Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και τα διευθυντικά στελέχη της δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για πράξεις ατιμωτικές ή οικονομικά εγκλήματα, ούτε είναι αναμεμιγμένα σε δικαστικές εκκρεμότητες που αφορούν πτώχευση, εγκληματική πράξη και απαγόρευση άσκησης

επιχειρηματικής δραστηριότητας,

• χρηματιστηριακών συναλλαγών,

• επαγγέλματος ως: σύμβουλοι επενδύσεων, διευθυντικά στελέχη τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών, ανάδοχοι έκδοσης, στελέχη χρηματιστηριακών εταιριών κλπ.

 

 Μεταξύ των μετόχων, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας υφίστανται οι εξής συγγενικές σχέσεις:  η κα Αλεξάνδρα Εμμ. Κοντέλλη και ο κ. Ιωάννης Εμμ. Κοντέλλης είναι αδέρφια και η κα Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου είναι πρώτη εξαδέλφη αυτών.

 Η ταχυδρομική διεύθυνση των μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας και των διευθυντικών στελεχών είναι η διεύθυνση της Εκδότριας Εταιρίας. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας έχουν υπηκοότητα Ελληνική.

 

 
 

 

_______________________________________________________________________

ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, ΤΚ 330 52 ΓΑΛΑΞΙΔΙ

Τηλ: 2265 041840, Φαξ:  2265 041197, Email: gmf-sa@gmf-sa.gr