Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 Προφίλ

 Ιστορικό - Γεγονότα Σταθμοί

 Δραστηριότητες

 Εγκαταστάσεις

 Ανθρώπινο Δυναμικό

 Εταιρική Διακυβέρνηση

 Εσωτερικός Έλεγχος

 Οργανόγραμμα

 Στόχοι και Προοπτικές

 Θυγατρικές - Συνδεδεμένες Εταιρίες

 Στοιχεία Κλάδου

 Προϊόντα - Πωλήσεις

 R & D

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

 Εξυπηρέτηση Μετόχων

 Στοιχεία Μετοχών

 Εταιρικές Ανακοινώσεις

 Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες

 Οικονομικές Καταστάσεις

 

Επικοινωνία

 

 Αρχική Σελίδα

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

 

 Ανθρώπινο Δυναμικό

• Ο Όμιλος και η Εταιρία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 απασχολούσε 251 άτομα προσωπικό. Ο μέσος αριθμός του προσωπικού που απασχολήθηκε στην Εταιρία κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2005 - 2016, ανά δραστηριότητα (Διοικητικό ή Εργατοτεχνικό) αναλύεται και παρουσιάζεται στους πίνακες που ακολουθούν.

 

Εξέλιξη Προσωπικού (μέσος όρος ανά χρήση)

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Διοικητικό

41

48

51

49

58

53

56

59

57

81

82

85

Εργατοτεχνικό

64

77

95

93

88

96

107

119

109

160

166

166

Σύνολο:

105

125

146

142

146

149

163

178

166

241

248

251

 

 

 Η θυγατρική εταιρία "ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ" κατά την 30.9.2015 απασχολούσε εργατικό δυναμικό 30 ατόμων. Από τις 28.12.2015, ημερομηνία συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρία, το εργατικό δυναμικό της ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ συμπεριλαμβάνεται στο εργατικό δυναμικό της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ.

 Η θυγατρική εταιρία "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Μ. ΕΠΕ", η οποία εξαγοράσθηκε στις 8.12.2016, κατά την 31.12.2016 απασχολούσε εργατοτεχνικό δυναμικό 4 ατόμων. Το δυναμικό αυτό έχει υπολογισθεί και παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα εξέλιξης του προσωπικού της Εταιρίας.

 

 Το σύνολο του προσωπικού, στα πλαίσια των πρόσθετων παροχών της Εταιρίας προς τους εργαζομένους της, απολαμβάνει πρόσθετες ασφαλιστικές παροχές (νοσοκομειακές κλπ) καθώς είναι ασφαλισμένο σε Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής με Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.

 

 Η Εταιρία διαθέτει Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας(Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 1 του Ν.Δ. 3789/1957 ως ισχύει καθώς το προσωπικό της υπερβαίνει τα 70 άτομα. Η τελευταία αναθεώρησή του πραγματοποιήθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας στις 18/04/2003 και η επικύρωσή του (έγκριση) έγινε στις 11/05/2004 από την Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Στερεάς Ελλάδος με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 696 απόφαση της και έχει νομική ισχύ.

 Ο Κανονισμός Εργασίας είναι το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τις κατά την εκτέλεση της εργασίας διαμορφούμενες σχέσεις μεταξύ της επιχείρησης και του πάσης φύσεως προσωπικού που συνδέεται με αυτή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αλλά και τις μεταξύ των ιδίων των εργαζομένων σχέσεις και συμπεριφορές.

 

 

 

_______________________________________________________________________

ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, ΤΚ 330 52 ΓΑΛΑΞΙΔΙ

Τηλ: 2265 041840, Φαξ:  2265 041197, Email: gmf-sa@gmf-sa.gr