Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 Προφίλ

 Ιστορικό - Γεγονότα Σταθμοί

 Δραστηριότητες

 Εγκαταστάσεις

 Ανθρώπινο Δυναμικό

 Εταιρική Διακυβέρνηση

 Εσωτερικός Έλεγχος

 Οργανόγραμμα

 Στόχοι και Προοπτικές

 Θυγατρικές - Συνδεδεμένες Εταιρίες

 Στοιχεία Κλάδου

 Προϊόντα - Πωλήσεις

 R & D

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

 Εξυπηρέτηση Μετόχων

 Στοιχεία Μετοχών

 Εταιρικές Ανακοινώσεις

 Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες

 Οικονομικές Καταστάσεις

 

Επικοινωνία

 

 Αρχική Σελίδα

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

 

 Ανθρώπινο Δυναμικό

  Ο Όμιλος και η Εταιρία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 απασχολούσε 342 άτομα και 337 υπαλλήλους αντίστοιχα.

 Ο Όμιλος και η Εταιρία σεβόμενοι τον εργαζόμενο και θεωρώντας αυτόν ως άμεσο συνεργάτη και σε καμιά περίπτωση ως υπάλληλο, δηλαδή ως οικογένεια, τους προσφέρουν τις βέλτιστες εργασιακές συνθήκες. Επίσης, έχουν πλήρως συμμορφωθεί με τις ισχύουσες ελληνικές και ευρωπαϊκές κανονιστικές διατάξεις για εργατικά θέματα. Δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Tροφίμων, συνεπώς έχουν ως υψίστη προτεραιότητα την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων τους. Η Εταιρία έχει καταρτήσει σχέδια και κανονισμούς που σχετίζονται με την ασφάλεια και την υγιεινή στους χώρους εργασίας τόσο των εργαζομένων όσο και την ποιότητα του τελικού προϊόντος.

 Παράλληλα, ο Όμιλος και η Εταιρία έχουν καταρτίσει προγράμματα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης των εργαζομένων τους. Έτσι, ανά τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούν ημερίδες – σεμινάρια με έμφαση στην ασφάλεια καθώς και την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών. Επίσης, η Εταιρία δίνει τη δυνατότητα σε υπαλλήλους της να παρακολουθούν εξιδεικευμένα σεμινάρια, για την επιμόρφωσή τους, αναλαμβάνοντας το σχετικό κόστος. Συγκεκριμένα, στη χρήση 2017 καταρτίστηκαν 13 προγράμματα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης του προσωπικού της Εταιρίας, τα οποία είχαν συνολική διάρκεια 1.265 ώρες.

  Τόσο στη σύνθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και στη στελέχωση του εργατικού δυναμικού ο Όμιλος και η Εταιρία εφαρμόζουν πολιτική πολυμορφίας και ίσων ευκαιριών σχετικά με το φύλο. Πιο συγκεκριμένα, στο επταμελές Δ.Σ. της μητρικής εταιρίας συμμετέχουν τρεις γυναίκες δηλαδή 42,9% και στο σύνολο του στελεχιακού και εργατικού δυναμικού εργάζονται 108 γυναίκες δηλαδή 31,6%. Ακολούθως, τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και σε επίπεδο Εταιρίας, παρατίθεται σχετικός πίνακας στον οποίο γίνεται ανάλυση της συνολικής ανθρωποδύναμης, σε έμμισθο και ημερομίσθιο δυναμικό, καθώς επίσης παρουσιάζεται και η ανάλυσή της σε άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα, ήτοι:

  Η Εταιρία διαθέτει επικυρωμένο Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 1 του Ν.Δ. 3789/1957 ως ισχύει καθώς το προσωπικό της υπερβαίνει τα 70 άτομα, που είναι ένα σύνολο κανόνων που ρυθμίζουν τις κατά την εκτέλεση της εργασίας διαμορφούμενες σχέσεις μεταξύ της επιχείρησης και του πάσης φύσεως προσωπικού που συνδέεται με αυτή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αλλά και τις μεταξύ των ιδίων των εργαζομένων σχέσεις και συμπεριφορές. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας δεν εξετάζει πολιτικές διαφοροποιήσεις και προσφέρει ίσες ευκαιρίες στους εργαζομένους ανεξαρτήτως φύλλου, ιθαγένειας, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών.

Το σύνολο του προσωπικού, στα πλαίσια των πρόσθετων παροχών της Εταιρίας προς τους εργαζομένους της, μεταξύ άλλων, απολαμβάνει πρόσθετες ασφαλιστικές παροχές (νοσοκομειακές, εξωνοσοκομειακές και ασφάλεια ζωής) καθώς είναι ασφαλισμένο σε ελληνική Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής με ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, ΤΚ 330 52 ΓΑΛΑΞΙΔΙ

Τηλ: 2265 041840, Φαξ:  2265 041197, Email: gmf-sa@gmf-sa.gr