Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 Προφίλ

 Ιστορικό - Γεγονότα Σταθμοί

 Δραστηριότητες

 Εγκαταστάσεις

 Ανθρώπινο Δυναμικό

 Εταιρική Διακυβέρνηση

 Εσωτερικός Έλεγχος

 Οργανόγραμμα
 Στόχοι και Προοπτικές

 Θυγατρικές - Συνδεδεμένες Εταιρίες

 Στοιχεία Κλάδου
 Προϊόντα - Πωλήσεις
  R & D

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

 Εξυπηρέτηση Μετόχων
 Στοιχεία Μετοχών
 Εταιρικές Ανακοινώσεις
 Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
 Οικονομικές Καταστάσεις
 

Επικοινωνία

 

 Αρχική Σελίδα

 

 

     
 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

 

 Δραστηριότητες

Αντικείμενο Εργασιών

 Η ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ανήκει στην κατηγορία της Πρωτογενής Παραγωγής και στον κλάδο των εταιριών ιχθυοκαλλιέργειας – ιχθυοτροφεία. Το αντικείμενο των εργασιών της και η βασική δραστηριότητα της εταιρίας σύμφωνα με το καταστατικό της, αποτελεί η δημιουργία ιχθυοπαραγωγικών σταθμών, ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων όπως και η εμπορία και η εξαγωγή ιχθυών και άλλων σχετικών προϊόντων.

 Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας προέρχεται από την πώληση γόνου που παράγεται στον Ιχθυογεννητικό σταθμό και κυρίως από την πώληση έτοιμων προϊόντων που η Εταιρία εκτρέφει και επεξεργάζεται.  Τα προϊόντα αυτά αφορούν κυρίως στην τσιπούρα και το λαβράκι.

 

Παραγωγική διαδικασία

 Η παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:      

 α) Ιχθυογέννεση: αναπαράγεται και αναπτύσσεται ο γόνος μέχρι βάρους 100mg σε ειδικά διαμορφωμένες δεξαμενές στις εγκαταστάσεις του ιχθυογεννητικού σταθμού της Εταιρίας.  Ο παραγωγικός κύκλος της Εταιρίας αρχίζει από τους γεννήτορες (μάνες), οι οποίοι γεννούν αβγά που εκκολάπτονται στον ιχθυογεννητικό σταθμό της Εταιρίας.  Μετά την αρχική εκκόλαψη των αβγών, τα ιχθύδια παραμένουν στις χερσαίες δεξαμενές για χρονικό διάστημα που κυμαίνεται από 120 έως 140 ημέρες.  Στην αρχή εκτρέφονται με ζωντανές τροφές που καλλιεργεί η Εταιρία, ενώ στη συνέχεια με ειδικές τυποποιημένες τροφές.

 Η  παραγωγική διαδικασία της ιχθυογέννησης διακρίνεται στα ακόλουθα στάδια:

 •         Τμήμα γεννητόρων, όπου οι μάνες, κάτω από κατάλληλες συνθήκες φωτός και θερμοκρασίας,  γεννούν αβγά, τα οποία  μεταφέρονται και εκκολάπτονται σε δεξαμενές του ιχθυογεννητικού σταθμού της Εταιρίας.

 •         Τμήμα λαρβών, όπου εκκολάπτονται τα αβγά και γίνονται λάρβες (μικροσκοπικά ψάρια μήκους  3-4mm και βάρους περίπου 100mg) οι οποίες εκτρέφονται  με ζωντανή τροφή μέχρι να απογαλακτιστούν και να συνηθίσουν την τυποποιημένη τροφή οπότε και μεταφέρονται στο τμήμα προπάχυνσης.

 •         Τμήμα ζωντανής τροφής, όπου γίνεται η καλλιέργεια ζωντανής τροφής (φυτοπλαγκτόν, ρότιφερς, αρτέμια) κάτω από ελεγχόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες, με σκοπό τη διατροφή των λαρβών μέχρι τον απογαλακτισμό.

 •         Τμήμα προπάχυνσης, όπου γίνεται η τελική προετοιμασία των ιχθυδίων πριν από την είσοδό τους στους κλωβούς ανοιχτής θαλάσσης (ιχθυοκλωβούς) για την τελική πάχυνση των ψαριών (όταν το βάρος τους φτάσει τα 1 – 3gr). Στο τμήμα αυτό τα ιχθύδια αναπτύσσονται σε προστατευμένο περιβάλλον (θερμοκρασία, ποιότητα νερού) που ευνοεί την ταχεία ανάπτυξή τους, την πρόληψη ασθενειών και τη μείωση θνησιμότητας. Μετά την επίτευξη του επιθυμητού μεγέθους, τα ιχθύδια μεταφέρονται στις μονάδες πάχυνσης.  

 β) Πάχυνση: πρόκειται για το στάδιο εκτροφής των ιχθυδίων, όπου γίνεται εισαγωγή του γόνου ψαριών στις πλωτές εγκαταστάσεις και η εκτροφή τους μέχρι να εξαλιευθούν. Στο στάδιο αυτό εκτρέφονται με τυποποιημένες τροφές υψηλής θρεπτικής αξίας και περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες και βιταμίνες.

Ο συνολικός απαιτούμενος χρόνος εκτροφής για να φτάσουν τα ψάρια σε εμπορεύσιμο μέγεθος (π.χ. μέσο βάρος 350gr) κυμαίνεται από 14 μέχρι και 20 μήνες, ανάλογα πάντα με τις κλιματολογικές συνθήκες και το είδος των ψαριών.

 γ) Συσκευασία – Επεξεργασία: αφού εξαλιευθούν τα ψάρια από τις μονάδες πάχυνσης, μεταφέρονται στο χώρο του συσκευαστηρίου όπου διαλέγονται και ταξινομούνται ανά μέγεθος και στη συνέχεια συσκευάζονται σε κιβώτια φελιζόλ επεξεργασμένα ή μη. Η επεξεργασία των ιχθύων αφορά μόνο την διαδικασία της απεντέρωσης ή/ και της απολέπισης αυτών.

 
 

 

________________________________________________________________________

ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, ΤΚ 330 52 ΓΑΛΑΞΙΔΙ

Τηλ: 2265 041840, Φαξ:  2265 041197, Email: gmf-sa@gmf-sa.gr