Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 Προφίλ

 Ιστορικό - Γεγονότα Σταθμοί

 Δραστηριότητες

 Εγκαταστάσεις

 Ανθρώπινο Δυναμικό

 Εταιρική Διακυβέρνηση

 Εσωτερικός Έλεγχος

 Οργανόγραμμα

 Στόχοι και Προοπτικές

 Θυγατρικές - Συνδεδεμένες Εταιρίες

 Στοιχεία Κλάδου

 Προϊόντα - Πωλήσεις

  R & D

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

 Εξυπηρέτηση Μετόχων

 Στοιχεία Μετοχών

 Εταιρικές Ανακοινώσεις

 Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες

 Οικονομικές Καταστάσεις

 

Επικοινωνία

 

 Αρχική Σελίδα

 

 

 

 

 

 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

 

Ιστορικό - Γεγονότα Σταθμοί

Οι σημαντικότεροι σταθμοί στη λειτουργία της Εταιρίας, από την ίδρυσή της, είναι οι ακόλουθοι:

1987
• Φεβρουάριος: Επιλογή χώρου για την θαλάσσια και χερσαία εγκατάσταση της εταιρίας.
• Οκτώβριος: Ίδρυση Εταιρίας, με την μορφή ανώνυμης εταιρίας, από την Νορβηγική εταιρία «LAX AS» που στη συνέχεια μετονομάστηκε σε «MARINE FARMS ASA».
• Οι πρώτοι πλωτοί ιχθυοκλωβοί της Εταιρίας, εγκαταστάθηκαν σε θαλάσσιο πάρκο στην θέση «Ανεμοκάμπι» (θαλάσσια έκταση 22 στρεμμάτων), στο Γαλαξίδι Φωκίδας. Τοποθετήθηκαν πλαστικοί τετράγωνοι κλωβοί.
1988
Η Εταιρία άρχισε τις εξαλιεύσεις και υπήρξε η πρώτη ελληνική εταιρία του κλάδου που εξήγαγε τσιπούρα στην Ιταλική αγορά.
1989
Η Εταιρία, ήταν η πρώτη του κλάδου της που: α)τοποθετεί πλαστικούς στρόγγυλους κλωβούς (ανοιχτής θαλάσσης), β)χρησιμοποίησε δύτες για τις υποθαλάσσιες εργασίες επιθεώρησης και ελέγχου του ιχθυοπληθυσμού και των θαλασσίων εγκαταστάσεων της και γ)έκανε χρήση υγρού «antifouling» στα δίχτυα εκτροφής.
1991
• Η ιδιοκτησία της Εταιρίας, πέρασε από την «MARINE FARMS ASA» στην «ΚΕΡΑΝΗΣ ΑΒΕΕ».
• Η Εταιρία προχώρησε σε επέκταση των δραστηριοτήτων της, μισθώνοντας 20 στρέμματα θαλάσσιας έκτασης στον όρμο Ανδρομάχη Γαλαξιδίου.
• Η Εταιρία, ήταν η πρώτη του κλάδου της που: α)πραγματοποίησε εγκατάσταση ιχθυοκαλλιέργειας ανοικτής θαλάσσης (σε βάθος 150m και ιδανικές συνθήκες ποιοτικής εκτροφής), και β)έκανε χρήση αυτόματου συστήματος διατροφής ψαριών (P/C - Feeding System).
• Η Εταιρία, στην θέση «Ανεμοκάμπι» Γαλαξιδίου, ξεκίνησε την κατασκευή κτιριακών συγκροτημάτων υποστήριξης παραγωγής και σύγχρονου Συσκευαστηρίου.
1992
Ολοκληρώνονται οι εργασίες κατασκευής των κτιριακών συγκροτημάτων υποστήριξης παραγωγής και σύγχρονου Συσκευαστηρίου, το οποίο έλαβε Κωδικό Έγκρισης Λειτουργίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζουν η Κοινοτική και η Εθνική νομοθεσία.
1994
Η Εταιρία, στην θέση Ανεμοκάμπι, με την υποστήριξη της “MARINE FARM TECHNOLOGY Ltd”, για πρώτη φορά στην Ελλάδα ξεκίνησε την λειτουργία πιλοτικού Ιχθυογεννητικού Σταθμού παραγωγής λαβρακίου με πολύ χαμηλό κόστος παραγωγής ιχθυδίων.
1996
• Η «ΚΕΡΑΝΗΣ ΑΒΕΕ», πώλησε το σύνολο των μετοχών της και αποσύρθηκε από το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.
• Στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, μεταξύ άλλων, εισήλθε και ο σημερινός κύριος μέτοχος, η κα Αθανασία Παντελεημονίτου.
• Η Εταιρία επεκτείνει τις δραστηριότητές της αρχίζοντας την παραγωγική λειτουργία του ιχθυογεννητικού σταθμού για τα είδη τσιπούρα και λαβράκι.
1997
Ολοκληρώθηκε ο εκσυγχρονισμός του Συσκευαστηρίου, με την εγκατάσταση τελευταίου τύπου τεχνολογικού εξοπλισμού διαλογής ιχθύων (Marel systems).
1998
Η Εταιρία επέκτεινε την παραγωγική της δραστηριότητα στο πάρκο της θέσης «Ανδρομάχη» στο Γαλαξίδι Φωκίδας, μισθώνοντας επιπλέον 40 στρέμματα θαλάσσιας έκτασης.
1999
Η εταιρία σε συνεργασία με την εταιρία APC ltd, ξεκίνησε τη διαδικασία πιστοποίησης ποιότητας σταδίων παραγωγής και προϊόντων σύμφωνα με τα πρότυπα  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9002:94.
2000
Η Εταιρία, από τις πρώτες εταιρίες του κλάδου, απέκτησε Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9002:94, για την Παραγωγή Γόνου και την Καλλιέργεια, Συσκευασία και Εμπορία νωπής Τσιπούρας, Λαβρακίου, Φαγκριού, Μυτακιού και Λυθρινιού.
2001
Η Εταιρία, από τις πρώτες εταιρίες του κλάδου, απέκτησε Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, σύμφωνα με το Πρότυπο (HACCP) ΕΛΟΤ 1416:00, για την Παραγωγή Γόνου, Πάχυνση, Συσκευασία και Διανομή νωπών ιχθυηρών: Τσιπούρα, Λαβράκι, Φαγκρί, Μυτάκι, Λυθρίνι, Συναγρίδα.
2002
• Στις 20.03.2002 η Εταιρία εισήχθη στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
• Με την υπ’ αριθμ. 124789/27.02.2002 κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας χορηγήθηκε αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του ιχθυογενετικού σταθμού της εταιρίας.
• Με την από 27.06.2002 τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε η μετατροπή των μετοχών από κοινές ανώνυμες σε κοινές ονομαστικές.
• Με την από 31.12.2002 έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ευρώ 140,76χιλ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και β) η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 0,30 σε ευρώ 0,33.
• Η εταιρία επέκτεινε τις δραστηριότητές της με την εξαγορά από την εταιρία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.» πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στον όρμο «Πούντα» Γαλαξιδίου (18 στρεμμάτων - δυναμικότητας 214 τόνων) αξίας ευρώ 576.522 με την υπάρχουσα σε αυτή παραγωγή σε εξέλιξη αξίας ευρώ 1.637.187 αλλά και χερσαίων εγκαταστάσεων  υποστήριξης παραγωγής.
2003
• Με την από 26.06.2003 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά το ποσό των  €3.096.799,20 με ταυτόχρονη έκδοση 9.384.240 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,33 έκαστη. Οι νέες κοινές ονομαστικές μετοχές διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους σε αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά.
• Τον Ιούλιο, ολοκληρώθηκε η εξαγορά από την εταιρία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.» των χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης παραγωγής συνολικής αξίας €296.000 στην τοποθεσία «Βακλάθρα» Γαλαξιδίου.
• Τον Σεπτέμβριο, η Εταιρία  έλαβε Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:00 για την παραγωγή γόνου, πάχυνση, συσκευασία, εμπορία και διανομή ιχθηρών (τσιπούρα, λαβράκι, φαγκρί, λυθρίνι, μυτάκι και συναγρίδα) και σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων καλλιεργειών.
2004
Η Εταιρία επέκτεινε τις δραστηριότητές της, εξαγοράζοντας από κοινού με την “ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ” την Ιταλική εταιρία εμπορικής δραστηριότητας “ASTIR INTERNATIONAL SRL” με έδρα τη Ρώμη.
2005
Η Εταιρία επέκτεινε τις δραστηριότητές της, στο ακρωτήριο «Τράχηλας» στη ∆εσφίνα Φωκίδας με: 1)την απόκτηση άδειας λειτουργίας: α)Ιχθυογεννητικού Σταθμού δυναμικότητας 4.000.000 ιχθυδίων, β)Συσκευαστηρίου δυναμικότητας 900 τόνων, γ)λοιπών χερσαίων εγκαταστάσεων, 2)την ίδρυση θυγατρικής Εταιρίας – “ΚΙΡΦΙΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.”: Μονάδα Εκτροφής, 77 στρεμμάτων και δυναμικότητας 750 τόνων.
2006
• H Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 22.12.2006 αποφάσισε: 1) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό 563.054,40 ΕΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση μέρους των σωρευμένων κερδών εις νέον της Εταιρίας προς κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της σε επενδυτικό σχέδιο «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενου συσκευαστηρίου και επέκταση εγκαταστάσεων με αύξηση δυναμικότητας κατά 3.850 τόνους / έτος» στα πλαίσια του Μέτρου 3.4 του ΕΠΑΛ 2000-2006, Καν. (Ε.Κ.) 2792/99. Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0,04, και 2) Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας ως εκ’ της αυξήσεως. Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθμ. Κ2-18419/29.12.2006 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού της εταιρίας. Το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 18.01.2007 ενημερώθηκε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και από τις 24.01.2007 οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στο Χ.Α. με την νέα ονομαστική αξία Ευρώ 0,37 έκαστη.
• Ο Όμιλος και η Εταιρία πραγματοποίησαν επενδύσεις ύψους € 4,2 εκατ. και € 3,8 εκατ. αντίστοιχα. Η Εταιρία ολοκλήρωσε την κατασκευή νέου υπερσύγχρονου Συσκευαστηρίου – Παρασκευαστηρίου στην περιοχή Βακλάθρα Γαλαξιδίου καθώς και την κατασκευή νέας μονάδας Ιχθυογεννητικού Σταθμού / κτιριακών συγκροτημάτων υποστήριξης παραγωγής, στην περιοχή «Τράχηλας» του Δήμου ∆εσφίνας Φωκίδας.
2007
• Η Εταιρία απέκτησε Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 22000:05, για την Παραγωγή Γόνου, Εκτροφή, Συσκευασία και Πώληση νωπών ιχθυηρών.
• Η εταιρία ολοκλήρωσε την παραγωγική διαδικασία “νέων ειδών” (Σηκιός, Κρανιός).
• Η εταιρία ξεκίνησε την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Βιολογικών Προϊόντων (από τις πρώτες εταιρίες του κλάδου).
2008
• Η Εταιρία απέκτησε Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Βιολογικών Προϊόντων, σύμφωνα με το Πρότυπο NATURLAND STANDARDS FOR ORGANIC AQUACULTURE:08, για την Εκτροφή, Συσκευασία και Πώληση -επιθεωρούμενων από “ΙΜΟ GmbH” παρτίδων- τσιπούρας & λαβρακίου.
• Τον Νοέμβριο ξεκινούν οι πωλήσεις της βιολογικής παραγωγής των ειδών τσιπούρας και λαυρακιού με την διάθεσή τους στην ελληνική και στην ευρωπαϊκή αγορά.
• Η εταιρία συνεργάζεται με μεγάλη αλλοδαπή αλυσίδα super market για την διάθεση της βιολογικής παραγωγής τσιπούρας και λαυρακιού στην Γαλλία.
2009
H Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 16.04.2009 αποφάσισε ομόφωνα:
α) την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας ούτως ώστε αυτό να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως σήμερα ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν.3604/2007, και συγκεκριμένα την τροποποίηση των άρθρων 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 29, 30, 35 και 36, την κατάργηση των άρθρων 7, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 37, 38, και 39, την προσθήκη τελικής διάταξης και αναρίθμηση του συνόλου των άρθρων του Καταστατικού σύμφωνα με την σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, και
β) όρισε Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.
2010
• Η Εταιρία απέκτησε Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Βιολογικών Προϊόντων, σύμφωνα με την τρέχουσα Νομοθεσία, για την  Εκτροφή, Συσκευασία και Πώληση νωπών ιχθυηρών. Επίσης, απέκτησε Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:08, για την Παραγωγή Γόνου, Εκτροφή, Συσκευασία και Πώληση νωπών ιχθυηρών.
• Η Εταιρία επέκτεινε τις δραστηριότητές της, στην θέση Βαθιά Λιμάνια του Δήμου Τολοφώνας Φωκίδας, με την εξαγορά της εταιρίας “ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ Ε.Π.Ε.”: Μονάδα Εκτροφής, 30 στρεμμάτων και δυναμικότητας 310 τόνων.
2011
• Η Εταιρία απέκτησε Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Βιολογικών Προϊόντων, σύμφωνα με την τρέχουσα Νομοθεσία, για την  Παραγωγή Γόνου - επέκταση πεδίου εφαρμογής. Ταυτόχρονα, διέκοψε την Πιστοποίηση Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Βιολογικών Προϊόντων, σύμφωνα με το Πρότυπο NATURLAND STANDARDS FOR ORGANIC AQUACULTURE:08.
• Με απόφαση της Γενικής Γραμματέας αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας αυξήθηκε η παραγωγική δυναμικότητα της εταιρίας από 1.320 τόνους σε 4.298 τόνους και σε επίπεδο Ομίλου από 2.076 τόνους σε 6.810 τόνους ετησίως.
• Η Εταιρία, απορρόφησε την θυγατρική της Εταιρία “ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.”.
• Η Εταιρία κατέκτησε την “ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ” της “MONADIA” - Γαλλία, ως “Γεύση του έτους 2012” (δοκιμή από ομάδα καταναλωτών), για τα προϊόντα της: Τσιπούρα και Λαβράκι Βιολογικής Γεωργίας. [Competition “SAVEURS DE L’ANNEE2012”, Rungis Γαλλία. Αναγνώριση των προϊόντων της εταιρίας βιολογική τσιπούρα και βιολογικό λαυράκι ως «best taste of theyear 2012» και τα δυο προϊόντα νίκησαν στον ανωτέρω διαγωνισμό γευσιγνωσίας.]
2012
• Στις 28 Αυγούστου η εταιρία γιόρτασε τα 25 χρόνια λειτουργίας της.
• Η Εταιρία επέκτεινε (- επέκταση θέσης εφαρμογής) το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:08 και το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 22000:05, για την θέση Βαθιά Λιμάνια Πανόρμου Φωκίδας (πρώην θυγατρική της Εταιρία: “ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.”).
• Η Εταιρία, για δεύτερη συνεχή χρονιά, κατακτά την “ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ” της “MONADIA” - Γαλλία, ως “Γεύση του έτους 2013” (δοκιμή από ομάδα καταναλωτών), για τα προϊόντα της: Τσιπούρα και Λαβράκι Βιολογικής Γεωργίας. [Competition “SAVEURS DE L’ANNEE 2013”, Rungis Γαλλία. Αναγνώριση των προϊόντων της εταιρίας βιολογική τσιπούρα και βιολογικό λαυράκι ως «best taste of the year 2013» και τα δυο προϊόντα νίκησαν στον ανωτέρω διαγωνισμό γευσιγνωσίας.]
2013
• Η Εταιρεία, για τρίτη συνεχή χρονιά, κατέκτησε την “ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ” της “MONADIA” - Rungis Γαλλία, ως “Γεύση του έτους 2014” (δοκιμή από ομάδα καταναλωτών), για τα προϊόντα: Τσιπούρα και Λαβράκι Βιολογικής Γεωργίας.
• Η Εταιρία απέκτησε Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Βιολογικών Προϊόντων, σύμφωνα με το ΠρότυποNATURLAND STANDARDS FOR ORGANIC AQUACULTURE:13, για την Εκτροφή, Συσκευασία και Πώληση - επιθεωρούμενων από “BIO Hellas s.a” παρτίδων- τσιπούρας & λαβρακιού.
2014
• Η Εταιρεία επέκτεινε την παραγωγική της δραστηριότητα στο θαλάσσιο πάρκο της θέσης "Ανδρομάχη", μισθώνοντας επιπλέον 40 στρ. θαλάσσιας έκτασης. Μετά από έγκριση των αρμόδιων υπουργείων και τοπικών αρχών, προχώρησε στην έναρξη εγκατάστασης νέας πλωτής μονάδος πάχυνσης ιχθύων, όμορα των υφισταμένων πλωτών εγκαταστάσεών της. Με την ολοκλήρωση της επένδυσης αυτής η παραγωγική δυναμικότητα της Εταιρίας και του Ομίλου θα αυξηθεί κατά 1.950 τον.
• Η Εταιρία εντός της χρήσης 2014, μετά από έγκριση των αρμόδιων υπουργείων και τοπικών αρχών, προχώρησε στην έναρξη εγκατάστασης νέας πλωτής μονάδος πάχυνσης ιχθύων, όμορα των υφισταμένων πλωτών εγκαταστάσεών της, εκτάσεως 40 στρ. θαλάσσιου χώρου στην θέση «Ανδρομάχη» Γαλαξιδίου. Η παραγωγική δυναμικότητα της Εταιρίας και του Ομίλου θα αυξηθεί κατά 1.950 τον.
Το κόστος της επένδυσης αυτής ανέρχεται περίπου σε ευρώ 2 εκατ. και για την χρηματοδότησή της συνήφθη μεσοπρόθεσμο δάνειο από την Εθνική Τράπεζα ύψους ευρώ 1,9 εκατ. Υπεβλήθη αίτημα για επιχορήγηση 35% του κόστους της επένδυσης μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ) και αναμένεται η έγκρισή του.
2015
• Η Εταιρία απέκτησε Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Φάρμας, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο GLOBALG.A.P., AQUACULTURE, IFA 4.0-2:13, για την Παραγωγή Γόνου, Εκτροφή, Συσκευασία και Πώληση νωπών ιχθυηρών (από τις πρώτες Εταιρίες του κλάδου της).
• Η Εταιρία στις 20.10.2015 απέκτησε άμεση συμμετοχή, κατά 65,875%, στο κεφάλαιο της νεο-συσταθείσας εταιρίας με επωνυμία «Εταιρία Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Φωκίδας Α.Ε.», Δ.Τ. «ΕΤ.ΑΝ.Υ.ΦΩ. ΑΕ» που είναι εγκαταστημένη στην Ελλάδα με έδρα τη Δ.Ε. Γαλαξιδίου του Δήμου Δελφών Φωκίδας.
• Στις 28.12.2015 πραγματοποιήθηκε από την Εταιρία η συγχώνευση με απορρόφηση της μοναδικής θυγατρικής εταιρίας «ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ», δυνάμει της υπ' αριθ. 135869 (ΑΔΑ: 7ΙΧΔ4653Ο7-ΤΞ7) απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 και του Ν.2166/1193.
2016
• Εντός του πρώτου τριμήνου 2016, η Εταιρία ολοκλήρωσε τις εργασίες εγκατάστασης της νέας πλωτής μονάδας πάχυνσης ιχθύων (ιχθυοκλωβοί) που είχε ξεκινήσει το 2014.
• Η Εταιρία επέκτεινε (- επέκταση θέσης εφαρμογής) το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:08 και το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 22000:05, για την θέση «Ακρωτήριο Τράχηλος» Δεσφίνας Φωκίδας (εγκαταστάσεις πρώην θυγατρικής της Εταιρίας: “ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ”).
• Η Εταιρία απέκτησε Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας και Ασφάλειας των Προϊόντων Τροφίμων, σύμφωνα με το Πρότυπο IFS - FOOD:14, για την Συσκευασία – Επεξεργασία νωπών ιχθυηρών.
• Η Εταιρία, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της και ανάπτυξής της, προχώρησε στις 8.12.2016 στην εξαγορά του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της εταιρίας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», έναντι συνολικού τιμήματος ποσού 635.000 ευρώ.
2017
Στη συνεδρίαση της 28ης Νοεμβρίου 2017, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3371/2005, μετά από σχετική αίτηση της Εταιρίας.
2018
• Η Εταιρεία απέκτησε Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Φάρμας, σύμφωνα με το Πρότυπο GLOBALG.A.P., AQUACULTURE, IFA 5.1:17, για την Παραγωγή Γόνου, Εκτροφή, Συσκευασία και Πώληση νωπών ιχθυηρών.
• Η Εταιρία ολοκλήρωσε τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο Συσκευαστήριο – Επεξεργαστήριο στην περιοχή Βακλάθρα Γαλαξιδίου.
• Η Εταιρία, απορρόφησε την θυγατρική της Εταιρία “ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.”.
• Η Εταιρία απέκτησε Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:15. Παράλληλα, επέκτεινε (- επέκταση θέσης εφαρμογής) το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:15 και το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 22000:05, για την θέση Ακρωτήριο Μούντα Λιμανάκι Βοιωτίας (πρώην θυγατρική της Εταιρία: “ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.”).
Η Εταιρία απέκτησε Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας και Ασφάλειας των Προϊόντων Τροφίμων, σύμφωνα με το Πρότυπο IFS - FOOD:17, για την Συσκευασία – Επεξεργασία νωπών ιχθυηρών.
• Στις 26.11.2018 ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγχώνευσης με απορρόφηση της ελληνικής εταιρίας "Ανεμοκάμπι Α.Ε. Συμμετοχών" από την Εταιρία, σύμφωνα με τα άρθρα 68-77α του κ.ν.2190/1920 σε συνδυασμό με τις φορολογικές διατάξεις του άρθρου 54 του ν.4172/2013 όπως ισχύουν.
2019
• Η Εταιρεία απέκτησε Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας και Κοινωνικής Ευθύνης Φάρμας, σύμφωνα με το Πρότυπο ASC SEABASS, SEABREAM AND MEAGRE 1.1:19, για την Εκτροφή ιχθύων.
• Η Εταιρεία απέκτησε Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Αλυσίδας Ευθύνης Συσκευαστηρίου, σύμφωνα με το Πρότυπο
MSC CoC 4.0:15, για την Συσκευασία και Πώληση νωπών ιχθυηρών.
 

 

 

 

_______________________________________________________________________

ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, ΤΚ 330 52 ΓΑΛΑΞΙΔΙ

Τηλ: 2265 041840, Φαξ:  2265 041197, Email: gmf-sa@gmf-sa.gr