Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 Προφίλ

 Ιστορικό - Γεγονότα Σταθμοί

 Δραστηριότητες

 Εγκαταστάσεις

 Ανθρώπινο Δυναμικό

 Εταιρική Διακυβέρνηση

 Εσωτερικός Έλεγχος

 Οργανόγραμμα
 Στόχοι και Προοπτικές

 Θυγατρικές - Συνδεδεμένες Εταιρίες

 Στοιχεία Κλάδου
 Προϊόντα - Πωλήσεις
 R & D
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

 Εξυπηρέτηση Μετόχων
 Στοιχεία Μετοχών
 Εταιρικές Ανακοινώσεις
 Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
 Οικονομικές Καταστάσεις
 

Επικοινωνία

 

 Αρχική Σελίδα

 

 

     
   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 

 Γενικές Πληροφορίες 
 Η εταιρία «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», εφεξής η «Εταιρία», ιδρύθηκε με μορφή ανώνυμης εταιρίας στις 23 Οκτωβρίου 1987 (ΦΕΚ τ.ΑΕ&ΕΠΕ /2614 /23.10.87), είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό 15925/06/Β/87/12 και η διάρκειά της έχει ορισθεί σε 99 έτη (λήγει στις 22 Οκτωβρίου 2086).
 
 Η έδρα της είναι στη θέση «Ανεμοκάμπι» της Δ.Ε. Γαλαξιδίου του Δήμου Δελφών Φωκίδας, Τ.Κ. 330 52. Σκοπός της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι:  Α.  Η δημιουργία ιχθυοπαραγωγικών σταθμών, ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων, η εμπορία και  η  εξαγωγή ιχθύων και σχετικών προϊόντων.  Β.  Η παροχή τεχνικών συμβουλών και η σύνταξη τεχνικοοικονομικών μελετών σε σχετικά θέματα.  Γ.  Η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο σκοπό και η συμμετοχή σε τέτοιες επιχειρήσεις.  

 Ο Όμιλος ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΑΕ κατατάσσεται μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων σχημάτων του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας. Περίπου το 95% του κύκλου εργασιών της εταιρίας αποτελεί εξαγωγές.  Η Εταιρία και ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών, πιο συγκεκριμένα δραστηριοποιείται στην παραγωγή γόνου, παραγωγή – πάχυνση ιχθύων, και εμπορία – διάθεση ετοίμου προϊόντος (ιχθύων και γόνου) στην εσωτερική και διεθνή αγορά. Η Εταιρία ανήκει στην κατηγορία της Πρωτογενούς Παραγωγής. Κατά ΣΤΑΚΟΔ 2003 ο κύριος κωδικός δραστηριότητάς της είναι ο 050.2 με τίτλο «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ». 


 Τα κύρια προϊόντα παραγωγής είναι η τσιπούρα και το λαυράκι, γίνονται δε προσπάθειες για ανάπτυξη νέων ειδών. Οι εξαγωγές ξεκίνησαν το 1989. Σήμερα η εταιρία προωθεί και έχει καθιερώσει τα προϊόντα της κυρίως στις αγορές της Ιταλίας, Ισπανίας, Γαλλίας, Αγγλίας, Γερμανίας και Αυστρίας.  Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του νέου συσκευαστηρίου στη θέση «Βακλάθρα» οι δραστηριότητες της Εταιρίας και του Ομίλου επεκτάθηκαν περαιτέρω με τη διάθεση απεντερωμένων και φιλετοποιημένων προϊόντων ιχθύων.  

 Το 2007 η Εταιρία προχωρεί στην πλήρη παραγωγική εκμετάλλευση του δεύτερου ιχθυογεννητικού της σταθμού και δύο νέων πλωτών μονάδων πάχυνσης στην Δεσφίνα Φωκίδας και ξεκινά μια καινοτόμο προσπάθεια για την ΟΡΓΑΝΙΚΗ παραγωγή τσιπούρας και λαυρακιού, οι πωλήσεις της οποίας ξεκίνησαν στο τέλος του 2008. 
 Το 2000 και το 2001 η εταιρία έλαβε πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διασφάλισης Ολικής Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9002:94 για την παραγωγή γόνου, πάχυνση, συσκευασία, εμπορία και διανομή νωπών ιχθηρών (τσιπούρα, λαβράκι, φαγκρί, λυθρίνι, μυτάκι και συναγρίδα) και πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων (HACCP) κατά το 1416:00 αντίστοιχα. Τον Σεπτέμβριο του 2003 η Εταιρία έλαβε Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:00 για την παραγωγή γόνου, πάχυνση, συσκευασία, εμπορία και διανομή ιχθηρών (τσιπούρα, λαβράκι, φαγκρί, λυθρίνι, μυτάκι και συναγρίδα) και σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων καλλιεργειών και το 2015 η Εταιρία απέκτησε Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Φάρμας, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο GLOBALG.A.P., AQUACULTURE, IFA 4.0-2:13, για την Παραγωγή Γόνου, Εκτροφή, Συσκευασία και Πώληση νωπών ιχθυηρών.  

 Η παραγωγική δραστηριότητα (ιχθυοκλωβοί) της Εταιρίας αναπτύσσεται στο Δήμο Δελφών Φωκίδας, στη Δ.Ε. Γαλαξιδίου: στον όρμο "Ανεμοκάμπι", στον όρμο "Ροζίκι", στον όρμο "Ανδρομάχη", στον Πάνορμο στην περιοχή "Βαθιά λιμάνια" και  στη Δ.Ε. Δεσφίνας στο Ακρωτήριο "Τράχυλος". Έτσι επιτυγχάνεται το βέλτιστο των οικονομιών κλίμακος λόγω της γεωγραφικής θέσης των παραγωγικών μονάδων και λοιπών εγκαταστάσεων της Εταιρίας. Τα γραφεία της, ο ιχθυογεννητικός σταθμός και η μονάδα προπάχυνσης βρίσκονται στη θέση «Ανεμοκάμπι» το δε συσκευαστήριο νωπών ιχθύων στη θέση «Βακλάθρα» της κτηματικής περιφέρειας της Δ.Ε.  Γαλαξιδίου επί οικοπέδων συνολικής έκτασης 22 στρεμμάτων περίπου. Επίσης, η Εταιρία διαθέτει ιχθυογεννητικό σταθμό στη θέση «Ακρωτήριο Τράχυλος» στο Δ.Ε. Δεσφίνας επί οικοπέδου συνολικής έκτασης 25,5 στρεμμάτων.

 Σημειώνεται ότι οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρία δεν έχουν βιομηχανική δραστηριότητα.

 Με συνεργασία Ελληνικών και αλλοδαπών πανεπιστημίων, μέσω κοινοτικών και κρατικών επιδοτούμενων προγραμμάτων και με ίδια συμμετοχή, η Εταιρία κάνει έρευνες και επενδύσεις στην βελτίωση του εξοπλισμού της καθώς και στην ανάπτυξη των τεχνικών παραγωγής και διαχείρισης ιχθυοπληθυσμού.


 Οι μετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 20 Μαρτίου του έτους 2002. Διαπραγματεύτηκαν επί σειρά ετών μέχρι τις 3 Οκτωβρίου 2017 που αποφασίσθηκε η παύση της διαπραγμάτευσής τους. Στη συνέχεια, η Εταιρία αιτήθηκε την διαγραφή των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3371/2005. Οι μετοχές της Εταιρίας διεγράφησαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 29 Νοεμβρίου 2017, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 28ης Νοεμβρίου 2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ίδιου νόμου.


 Στρατηγική της Εταιρίας αποτελεί η παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και η καινοτομία σε παραγωγικό και εμπορικό επίπεδο. Παράλληλα, η εφαρμοσμένη έρευνα και η συνεχής εκπαίδευση των στελεχών της καθώς και του προσωπικού της αποτελούν σημαντική συνιστώσα της λειτουργίας και της ανάπτυξης της Εταιρίας.

 

 
 

 

_______________________________________________________________________

ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, ΤΚ 330 52 ΓΑΛΑΞΙΔΙ

Τηλ: 2265 041840, Φαξ:  2265 041197, Email: gmf-sa@gmf-sa.gr